Ukutshona kukaMendi

Samuel Edward Krune Mqhayi Ewe, le nto kakade yinto yaloo nto. Thina, nto zaziyo, asothukanga nto; Sibona kamhlope, sithi bekumelwe, Sitheth’engqondweni, sithi kufanelwe; Xa bekungenjalo bekungayi kulunga. Ngoko ke, Sotase! Kwaqal’ukulunga! Le […]

Xhwii! Zemk’ iiweave magwala ndini!

Sakhi Dlala Ekapa- Uya esanda umkhuba wokuxhwilwa kweenwelwe ezifakelwayo (weave/wig)  kwiindawo zolonwabo eKapa. Isiganeko sokuqala seenzeka kwenye indawo yolonwabo yaseKhayelitsha iRands. UNeliswa owayezonwabele nabahlobo bakhe, kwiiveki ezimbini ezigqithileyo, behleli kwitafile ekufutshane nendawo ehamba […]

Uyiveze yonke uZodwa waBantu

Johannesburg- Usaziwayo odume ngokudlwayizela amaqhekeza esidlangalaleni uZodwa WaBantu uphindile kwakhona wothusa umzi kubusuku be Feather Awards. UZodwa Wabantu udume ngokudanisa esidlangalaleni kwiindawo zolonwabo enxibe amagqesha abonakalisa ngaphaya komkhusane ngamanye amaxesha akanxibi kwagqesha […]