Ukutshona kukaMendi

Samuel Edward Krune Mqhayi Ewe, le nto kakade yinto yaloo nto. Thina, nto zaziyo, asothukanga nto; Sibona kamhlope, sithi bekumelwe, Sitheth’engqondweni, sithi kufanelwe; Xa bekungenjalo bekungayi kulunga. Ngoko ke, Sotase! Kwaqal’ukulunga! Le […]

Xhwii! Zemk’ iiweave magwala ndini!

Sakhi Dlala Ekapa- Uya esanda umkhuba wokuxhwilwa kweenwelwe ezifakelwayo (weave/wig)  kwiindawo zolonwabo eKapa. Isiganeko sokuqala seenzeka kwenye indawo yolonwabo yaseKhayelitsha iRands. UNeliswa owayezonwabele nabahlobo bakhe, kwiiveki ezimbini ezigqithileyo, behleli kwitafile ekufutshane nendawo ehamba […]