POEM: Crystal

Thabile Jezile She defied herself of purification, Seduced by temporary vibrations. Copiously reliant on sour sips of Sapphires, Oblivious to warning signs of fatal fires. Crystal pops poppin’ in the dungeons of […]

INKONDLO: Izimvu-Mbumbulu (isiZulu)

Nozipho Madlala Naz’ izimvu-mbumbulu Zigcwel’ izinkundla Zinonile, Zigon’ izikhundla Zembethe, zondlekile Zifumbeth’ amathemb’ Abalahlekile Zibhongis’ okwezingonyama Bayabuza, wake wabonaph’ Izimpumputhe ziholana? Kodwa bheka, Naz’ izimvu-mbumbulu Zizungezwe ubumnyama Zilingis’ izimungulu Zigodl’ izimfihlo zezulu […]

IZIMVO: Ukohluthwa komhlaba (isiXhosa)

Aphiwe Qinisile Ukohluthwa komhlaba kubanini bawo ngendlela engenabulungisa ngunobangela wendlala, ukungalingani ngokwezoqoqosho kunye nobundlobongela obuphezulu kwiilokishi zeli.   Imimandla eyaziwa njengeelokishi zeli namhlanje yileyo yayisaziwa njengomhlaba ongenabutyebi mandulo. Yilonto ke abantu abaNtsundu […]

POEM: Qhawekazi #WomensDay

Nozipho Madlala    Yek’ umdal’ ek’bumbel’ indoda Eth’ uqedile ngendalo But without your beauty Wabona k’shoda Ithi ngik’hlebel’ is’mang’ oyisona Wen’ owanyakazis’ amazul’ Emandul’ Owaqhakazis’ umhlaba Kuhle kwelanga seliyoshona Qhawekazi Your lips […]