Mbalenhle – A poem for black womxn

Kuhlwile, sabela
Zibhokil’ izingomyama zasendle
Qaphela ntombenhle
Lelizwe selib’delil’ ubuhle bakho
Ziqedile ngaw’ enyamen’
Nasemphefumlwen’
Izicebi zezwe
Sabela, ntombenhle
Ze Ozwayo phezulu ezwe
Mbalenhle, mntakama
Obaba nomalume
Nezithandwa baguqukile
Sabela, ntombenhle, kusile
Izwe limelene nawe
Uwuhambile lomhlaba
Buyel’ekhaya sikukhusele
Imithandazo seyaphenduk’
Umlotha namadol’ akhathele
Zibhokil’ izinsizw’ ezibukekayo
Amagcokama ezwe
Sabela, ntombenhle,
Ze abaphansi bezwe
Mbalenhle, mntakama
Ithemba likubulele
Uthando ludlalile ngawe
Alwaphez’ ukuk’khathaza
Kuhlwile, kwasa
Umphefumulo wakh’
Uzulazul’ ezinkalweni
Umzimba wakh’ ulel’ esigangeni
Sabela, ntombenhle
Ze sikuzwe sikulande
Sikubek’ endaweni yakh’
Uqhakaze, Mbalenhle
By Nozipho Madlala
Nozipho is a 29 year old poet and social media activist with a keen interest in South African politics and issues affecting women and children. She has been writing poetry since the age of 12 and has had several works published by the then South African Poetry Institute, Botsotso, I Speak Hip Hop (Magazine), Sowetanlive, Timeslive and Oxford University Press (IsiZulu literature). Her work touches many social and political issues affecting South Africans with the aim of not only bringing awareness but also to empower. She is a TUT and UCT graduate and currently resides and works in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal.

One thought on “Mbalenhle – A poem for black womxn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top