iDA si-Spaza yona kuqala, manyan-nyan!

Xa itransie imashele eBellville ndikhumbule ngeringas ka-Madam weHesi, iOledi lengamla elingu-top-shayela eNtshona Koloni, uHelen Zille; kuba enesiyali ke, ephelelwe ngoo-line amakabatyhune (ndizama ukufigarisha izizathu zakhe), aqonde makasithunuke ngokuthi ingcinezelo yethu sizi-darkie ezandleni zabo bengamagxagxa, amagintsa, noko yayingengabo oolwatha olohlobo lubaxekileyo, nto nje babesisikela enqatheni, besincindisa kwinyweba yabo. Yhu, zasiphaka ezizikoli!Ngamafutshane: pha kuZille sizi-‘ghost’, iinto ezingena line ezifuna ukuthungwa. Angayiringiyo, nayi-camouflajayo, yeyokuba ubunewu-newu babo buvele ngokuthi baqala bafadale ezi-‘ghost’ zizi-darkie, kwaye besa-chill-lile nje namhlanje, besempolweni, bebeka umgqenya etafileni, kufuneka bekhawathe ezi-darkie zitrepeke kula-Khayelitsha. (Amangamla ayi-topishe ngokugela bodwa, babe bona abantwana bezi-darkie begqaywa ngeminyango ema-‘Var-Var’ mhla nezolo). Mos thina ayispanelanga le ‘colonialism’ imxozayo uHelen. Waar-Waar, akekho sezi-timingini lo nozala; utshayiwe. Entlek, yimpundulu!
Ikwazezi timing (okanye ungatheshi kwazo?) ezibangela lama-tayma amhlophe, ooDe Klerk aba (bephushwa ngoo-accuse babo abamnyama, abayimidepo kwabona kuqala), bazidwadle (bengabhelelwanga ke phofu) kwi-ringas emalunga noolwatha baka-Daddy. Eligxagxa ke lona lazidalela kwizigodlo zeli emva kokubhodisa iidarkie ingathi umurderisha iimpukane.
Ewe, yi-waar into yokuba ababantu ngamaphara-phara qondile! Iringas yabo yi-drol njeee engaflashwanga ezitwayi.
Ndiyatshaya.

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: