Ubuhana-hanisi bamakholwa aNtsundu 


Phambi kokuba ndiqhube nalo mbandela kuyanyanzeleka ukuba ndiyibeke lubala into yokuba andizami kuqhwaya dushe nokuhlwayela iyentlukwano nto nje ndifuna ke silungise ukucinga kwethu, ke imiba ethile siyiqwalasele ngeliso lesithathu. Nindikrwece ukuba ndiyabhuda.
Mna ngokunokwam uyandixaka lo loliwe wengcinga yokuba, xa wena uzakuthetha ngembali nenkcubeko yabantu abamnyama ubonwa njengomntu othanda uku”politika” nobopheleleke kwimbali nekufuneke aqhubekeke ngobomi kuba “amaxesha atshintshile”.
Indibhide ke xa uzakufika kwa ababantu abo bekokose kwaye beshuyameza ukugcinwa nokuhlonelwa kwembali nenkcubeko yabanye abantu, ukunqulwa kwabalandulelayo eli babanye Abantu. Umzekelo uyakuwava amakholwa amnyama esithi awakholelwa wona kwizinyanya, umnye uThixo nguYesu. Uzibuze ke wena ukuba kanti uYesu uyintoni na yena kumaJuda, akasosinyanya na?
Akazange alandulele eli? Akekho kwelemimoya na? Akayo-“intermediary” phakathi kwabantu emhlabeni no”Thixo” ubuqu? Ukuba nithi kunjalo, yonke kaloku lemiqathango ingentla ifana twatse naleyo nabo abantu abamnyama abathi bazibone ngayo izinyanya.
Ibuye ixake ke into yokuba inkolo yabantu abamnyama xa sele ithelekiswa naleyo yobuKrestu ibonwa njengamampunge kube kungekho namahluko mngako phakathi kwezinkolo. Xa ndicaphula kwincwadi kaBantu Biko ethi “I write what Iike”, ubhala enjenje ngalo mba:
“By some strange and twisted logic, they argued that theirs was a scientific religion and ours a superstition – all this in spite of the biological discrepancy which is at the base of their religion”
[Ngandlela ithile engaqhelekanga neyingqiqo ebukrwineka, bacikoza besithi eyabo inkolo yiyo enobunzulu lwazi, eyethu yona ngamampunge nje – konke oku bekuthetha phezu kwengxubakaxaka ne-biology ekwisiseko sale nkolo yabo]
Umohluko ngowo kuba abantu bakuthi abazange baqambe amampunge wokufa nokuvuka komntu njenganjongo zokutyisa intloya abo bangaqondanga ukuba bakholelwe ngokungathandabuzi kulo notshe wabo. Abazange babenokungcola nesidingo sokuba bafune wonke ubani enze njengokuba besenza.
Zange babenesidingo sokuqulunkqa imiqulu yemibhalo enyelisa iinkolo neendlela zokuphila zabanye abantu. Abazange bachithachithe zizwe befuna ukuhlohla imihlola yabo kubanye abantu. Abazange bakhobokise abanye abantu ukwenzela ukuba baphile ngale ndlela bona bafuna baphile ngayo. Abazange boyikise bantu ngobuxoki bomlilo wanaphakade njenganjongo zokuboyikisa ze nabo bawele lo mfula wobudenge. Khona wenzwe kwaye ekhwezelwa ngubani na loo mlilo? Kwangulo Thixo nithi uthanda “bonke” abantu bakhe? Okanye ngu“sathana”, yena kuqala oyinzala yaloThixo mnye? Hayi ntozakuthi le yimibuzo buciko.
Njengokuba sele nditshilo kwisihloko, ndivela ndixakwe xa sizathi sithetha ngembali nenkcubeko yoMzi oNtsundu sibuye sikhankanye neento zokuba sizalelwe esonweni. Xa bekutheni? Kaloku ezingcinga zokuba sizalelwe esonweni zingumtya nethunga nemimoya engatshongo khona, phakathi kweminye, esathi sayirhogola koondlebe zikhany’ilanga.
Andibikwa hlaba yinkcubeko nenkolo yabanye abantu nto nje bundinyathela emanyeni ubunganga obunikwa ezinye iinkolo ezingezizo ezabamnyama. Nto leyo engunobangela wokusengelwa phantsi kweenkolo zabantu bakuthi, kwangabantu bakuthi ke phofu. Lento ke iveza elubala ukuba ucinezelo lwengqondo kuthi lusaphila kwaye ludlala indima enkulu kwindlela esithi sizibone ngayo izinto ezithile. Mandime apha nto zakuthi, ndisehla nomcinga!

    Author: Lukhanyiso Peter

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: