Umbongo wothando: IsiXhosa love poem

thumbnail

IMG_9810
Uthando (Pic: Phakamani Ntentema)

Uyinzwakazi ngokudalwa nangezenzo,
Uyinkwenkwezi enomsantsa phakathi kwezinye,
Njengokuqaqamba nokufiphala kwazo.
Kowu! Uyathandeka mntwana womntu.
Uzolile, ucwengile okwamanz’ eendonga,
Imikhwa nesimo sakh’ asinasihlava,
Uyincwadi enokufundwa nanguthatha.
Inene, uyathandeka Mdak’ oNtsundu.
Hayi suka! Akukho nt’ ingathandekiyo kuwe
Amazinyo wakho mahle ngathi ngamaqhashu,
Uyint’ ebala lihle okomsimbithi nom-ebhoni.
Wo! Uyathandeka ntwazana.
Kubi ukuxoka nokuphosisa.
Uyintyantyambo yelizwe, uliqhayiya kowenu—
Yintomb’ eyanyul’ uMosis ezingcongolweni,
Hayi Mdak’ oNtsundu ngelo dombo lakho libizayo.
Umbongo Wothando
Uyinzwakazi ngokudalwa nangezenzo,
Uyinkwenkwezi enomsantsa phakathi kwezinye,
Njengokuqaqamba nokufiphala kwazo.
Kowu! Uyathandeka mntwana womntu.
Uzolile, ucwengile okwamanz’ eendonga,
Imikhwa nesimo sakh’ asinasihlava,
Uyincwadi enokufundwa nanguthatha.
Inene, uyathandeka Mdak’ oNtsundu.
Hayi suka! Akukho nt’ ingathandekiyo kuwe
Amazinyo wakho mahle ngathi ngamaqhashu,
Uyint’ ebala lihle okomsimbithi nom-ebhoni.
Wo! Uyathandeka ntwazana.
Kubi ukuxoka nokuphosisa.
Uyintyantyambo yelizwe, uliqhayiya kowenu—
Yintomb’ eyanyul’ uMosis ezingcongolweni,
Hayi Mdak’ oNtsundu ngelo dombo lakho libizayo.
– Phakamani Ntentema

One thought on “Umbongo wothando: IsiXhosa love poem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top