Kukosha kweVechidiki mune zveMatongerwo eNyika #YouthMonth


Cape Town – Mwedzi waChikumi munyika zhinji dzemuAfrica mwedzi unoshumirwa kune vagari vechidiki vemunyka idzi, vachikuridzirwa kurangarira basa ravakaita munhoroondo yenyika idzi, uye pavave nhasi. Kunyangwe zvazvo Africa yave kutanga kuisa pachigaro, nekusimudzira, zvirongwa zvehutongi hwegutsaruzhinji, zvirongwa izvi hazvisi kuraidza kukwikwidzawo kweruzhinji, kunyanya-nyanya kwevechidiki. Vechidiki vanoramba vari kunze kwezviitiko zvematongerwo enyika munyika zhinji dzeAfrica pari zvino. Kukwikwidza kuripo muzvirongwa izvi kuri kuitwa kazhinji nevechikuru avo vakaitwa vatongi vehurumende dzaimbova dzevapambepfumi. Vechikuru ndivo vadzisa midzi muhurumende nekutongwa kwakanaka kweruzhinji.
KuSouth Africa mazuva erusaruraganda (apartheid) vechidiki vaiva nezvirongwa zvizhinji zvavaiita semhinduro kuzvirongwa zveudzvanyiriri nehutsinye zvaiitirwa kuvanhu veChitema nehurumende yerusaruraganda. Kuunzwa kweChirungu nechiAfrikaans semitauro yerudzidziso mugore ra1974 kwakave kutanga kwekuuya pamwe kwevechidiki avo, kuSoweto musi wa16 Chikumi 1976, vakatanga rwendo kubva kuzvikoro zvakasiyanasiyana vachida kuzosangana kunhandare ye Orlando uko vaizonzwa zvaitevera. Vaitungamirirwa nevemubatanidzwa wevadzidzi vechitema muSouth Africa, (SASO). Vana ava havana kusvika kwavaitarisira. Vari munzira vakasangana nemapurisa ehurumende vakaridzirwa pfuti nekukandirwa gasi rinochemedza. Zviitiko izvi zvakavamba dungwe rezviitiko zvaive zvakaipira hurumende yerusaruraganda. Zviitiko izvi zvinganzi ndizvo zvakavamba kuparara kwehurumende yerusaruraganda.
Kukosha kwe zuva iri mu nhoroondo yeSouth Africa kunozivikanwa neruzhunji. Zviitiko izvi zvinorangarirwa nekugara mupfungwa dzevazhinji kunyanya avo vaiva vakadzvanyirirwa mazuva erusaruraganda. Zvinoratidza zvakare kukosha zvevechidiki mune zviitiko zvematongerwo enyika.
Vechidiki ndivo vanofanirwa kuve vachiita basa rekuvaka rupunduko rutsva remuAfrica. Vechidiki vane mazano akawanda matsva anokwanisa kuunza shanduko huru kumaonero ezvinhu nemararamiro evanhu vemuAfrica. Vachishandisa pfungwa dzavo zvakanaka, vechidiki vanogona kuvaka hunhu hunodadisa, hwekumberi, munezvematongerwo enyika dzemuAfrica.
Zvinozovikanwa kuti kuvauri mudiki kunouya nekusaziva hupenya kwakakwana. Naizvozvo vechidiki vanengozi yekusarudza (make decisions) kubva mupfungwa dzisina kunyatso jeka. Izvi zvinokonzera matambudziko mazhinji munezve matongerwo enyika, zvichiita kuti vechidiki vasapiwe nzvimbo dzine simba zhinji muhurumende. Chidaka-daka chine vechidiki chinogona kukonzeresa kuti vashandiswe neavo vasina chakanaka muhurumende. Izvi zvinounza kushushikana kunobva mukuziva kuti vechidiki, kunyanya munzvimbo dzine budiriro shoma, vanogona kushandiswa mukupara dzimhosva muzita rematongerwo enyika. Kushaya kwemoyo refu kwevechidiki kunovaisa pachena pekuita chiwoko muhomwe nedzimwe mhosva dzerudzi irworwo. Hurombo zvakare chimwe chizvinhu zvinokonzera kupanduka kwevechidiki.
Matambudziko aya anozivikanwa vechidiki. Izvi zvinoreva kuti kana vakabatsirwa mune zvakanaka vachipihwa mukana wekutaura mifungo yavo, vechidiki vanokwanisa kutsvaga mhinduro kune matambudziko avo. Vachibva apa, vanokwanisa kuuya nemazano nenzira dzekuuenda mberi nematongerwo enyika akanaka.
Vachidiki vanoziva zvinetso zvenyika uye ramangwana rehurumende riri mumaoko avo. Naizvozvo, ndivo vanofanira kuve vari mberi munhau dzematongerwo enyika. Hurumende zhinji dzemuAfrica dziri kutongwa neavo vakatora masimba kubva kuvapambepfumi. Vazhinji vavo vatongi ava avachina basa nehupenyu hwepovo; vave kunetsekana nekuda kuva vepamusoro-soro sezvaimbova vapambepfumi. Zvasarira kune vechidiki kuti vagadzire nzira dzekutonga dzinofambe nenguva uye dziri dzegutsa ruzhinji.


The Importance of Youth Participation in Political Spaces
The month of June in many parts of Africa is dedicated to the youthful population of the continent, and focus is directed on the youth’s role in history as well as its influence on contemporary politics. In as much as Africa is beginning to establish and in some cases revitalise its own political democracies, these institutions do not reflect total inclusivity as they do not represent all sectors of the population particularly the youth. The youth remain a marginalised community in the contemporary African political scene. Participation and visibility in these institutions has remained largely with the old guard that inherited former colonial governments, and has gone on to entrench itself deeply in the governance and administration of the (African) states.
In apartheid South Africa young people took part in many political programmes that were responses to the inhumane measures and restrictions levelled against Black people by the apartheid government. The introduction of Afrikaans and English in 1974 as the mandatory mediums of expression set into precedence the mobilisation of Black students who, in Soweto on the 16th of June 1976, under the direction of the Black Consciousness inspired South African Students Association (SASO) set on a peaceful march that was meant to climax at a rally in Orlando Stadium. That rally was never meant to be. Along the way the students were met by an armed security force that initially fired teargas, and then later live ammunition at the defenceless learners. This set into motion a series of events that were detrimental to the apartheid government, and can be said to have signalled the beginning end of the system.
The importance of this event in South African history can not be overemphasised. It occupies a definitive space on the political and cultural landscape of the country, and can never be removed from the collective consciousness of those previously disadvantaged by apartheid. It also shows, with immediacy, the great significance of youth involvement and participation in national political spaces.
It should be the youth that must be actively involved in the construction of the so called modern African civilization. They are capable of continuously provide new, fresh and relevant ideas that can bring significant changes to the African mentality and way of being if applied accordingly. A fearless implementation of these ideas combined with the correct use of youthful logic and intellect can result in the creation and emergence of proud and progressive African democratic society.
It is also noted that the inexperience that comes with youthfulness can bring with it the risk of forming rushed and emotional decisions. This can have serious consequences in a political set up and disqualifies young persons from holding important political positions. The youth can also be seen as gullible and therefore prone to falling under the influence of those with hidden political agendas. This raises the concern of youth, especially those in poor and marginalised areas, being used to commit violent and other criminal acts in the pursuit of a political cause, or simply in exchange for money. The youth’s general lack of patience makes it liable to committing acts of corruption, and engage in other self-implicating modes of behaviour. The need for a quick way out of poverty also acts as a disillusioning factor and can swiftly lead to misguided actions.
These are, however, some of the problems that the youth can identify within itself. This then means that through further restitutive engagement and positive reinforcement, the same youth can find solutions to these problems and can, from that point on, begin to forge an inclusive way forward that reflects their ideas for the future and beyond.
In an ideal African society the youth would be aware of the challenges they face and should be at the helm of all political maneuvering. Young persons are in themselves the guarantee of any nation’s continuity. The political systems generally prevalent in the rest of Africa are still under the control of former liberation movements, most of which have grown out of touch with the realities of the masses they govern and have instead, over the decades, grown obsessed with becoming the new elite that is simply the African equivalent of the former colonial ruling class. The challenge is on the youth to create stable political systems that are efficient and flexible, in place of the current ones that are incessantly volatile and can not be counted upon for longevity. The African political landscape is still pretty much in its experimental phase (i.e it is very pliable) and allows room for a lot of positive alterations.


Simbarashe Nyatsanza, 23. Originally from Zimbabwe, currently undertaking studies in Biotechnology with the CPUT.
I enjoy reading and have a keen interest in writing.
Writing for me is a quest towards understanding the essence of our being here. Follow his blog here

    Author: Simbarashe Nyatsanza

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: