Botlhokwa jwa kgwedi ya Basha mo go Borrakgwebo ba Basha #YouthMonth

Ngwaga yo mongwe le yo mongwe mo Kgweding ya Seetebosigo Aforika Borwa e keteka kgwedi ya Basha. Se ke ka ntlha ya Basha ba ba neng ba gwanta ka Seetebosigo wa ngwaga wa 1976 kgatlhanong le mmuso wa maloba wa Apartheid o o neng o Pateletsa tiriso ya Afrikaans jaaka loleme ya thutiso mo dikolong tsotlhe tsa batho ba mmala. Basha ba bangwe ba ne ba neela matshelo a bone gore gompieno MaAforika Borwa ba bone kgololosego gore ba kgone le go ithuta ka dipuo tse di farologaneng le go dirisa dipuo tsotlhe ka kgololosego. Ntwakgolo mo nako eo e ne e le kgatelelo e puso ya maloba ya Basweu e ne fang batho ba mmala mono Aforika Borwa. Thuto ya nako eo ya dikolo e e neng e bidiwa Bantu Education e ne e sa neye batho ba mmala menyetla ya kgolo le tswelelopele mo go tsa thuto, kgwebo le botshelo ka kakaretho.
Kgwedi e ya Basha ke kgwedi e e leng gore Basha ba e leng boRra/boMmakgwebo re bonang e le botlhokwa thata gore re e keteke. Ke sesupo sa gore re lebogela ntwa e e lolweng ke bagaka ba kgololosego ba e bileng ba bone go le botlhokwa go re ba ka nna ba ya kgolegelong le gona go swela kgololosego ya rona re le batho ba mmala. Gompieono re na le menyetla ya go fetola lefatshe ka dikakanyo tsa rona tsa kgwebo le go dira se re se ratang go na le go dira se re patelesegang go se dira.
Mo malatsing a gompieno go bonolo gore lekawana kgotsa lekgarebe le le goletseng kwa metse selegaeng kgotsa kwa makeisaneng le kgona go ya go ithuta kwa Unibesithing, le kgona go direla dikgwebo dikgolo mono gae kgotsa kwa moseja kgotsa le gona go simolola kgwebo ya lona. Se ke ka lebaka la gore jaanong re le basha ga re sokolole go bona di diriswa tse di re thusang go ipaakanyetsa menyetla e fa e tla. Le tiriso ya Internet e nolofaditse bonolo jwa go fitlhelela kitso.
Gompieno re na le boRrakgwebo le boMrakgwebo ba le bantsi ba batho ba mmala ba nang le digwebo tse dikgolo tse di dirang lefatshe ka bophara. Borakgwebo ba ba tshwanang le bo Sibusiso Leope, Vusi Thembekwayo, Lebo Gunguluza ba dira go ka tlala seatla mme ke bopaki jwa gore kgololosego ya rona mo Aforika Borwa e re fa monyetla wa go bontsha bokgoni jwa rona re le batho ba mmala. Go na le digwebo di le dintsi gape tse dinnye tse di nang le monyetla wa go bona matlotlo a go ka gola. Go na le mekgatlho e tshwana le bo National Youth Development Fund.
(NYDA) le Small Enterprise Development Agency (SEDA) tse gompieno di thusang dikgwebo ka matlotlo gore di gole. Tse ke tse dingwe tsa mekgatlho e eleng teng mme re leboga puso ya rona ka thuso eno.
Ka go twe tsela kgopo ga e latse nageng, nnya ke ye ga e a latsa naga ya rona nageng mme e re fitlhisitse kwa re neng re ya teng mme ga go felele fa ka re santse re lwantsha tlala, botlhoka-tiro le bosenyi mo nageng eno.
 
English translation:
In June every year South Africans celebrate the month of Youth. This is due to the Youth of 1976 who marched against the Apartheid government who implemented the use of Afrikaans as a medium of instruction in Black schools. Some were arrested for this cause and others died for it hence we commemorate these brave acts.
Today we find that we have a number of business people whose business operate nationwide and worldwide. Businessmen like Sbusiso Leope, Vusi Thembekwayo and Lebo Gunguluza are just a few of these Black businessmen who run businesses who are enjoying the benefits of the freedom that we attained. These guys are proof of how massive opportunities are that are available to business people of color nowadays if they work hard and make use of all the resources available to them. The government has even implemented programs like the NYDA and SEDA to assist Smaller enterprises with funds so that they may grow.
No matter how hard a road is to pass through, you shall reach your destiny and because of the youth of 1976 we have have completed the first part of the journey but a lot still needs to be done as we are still fighting poverty, crime and unemployment in our beautiful country.

Author: Clifford Mongwegelwa

  Clifford Mongwegelwa
  Source: Facebook

  One thought on “Botlhokwa jwa kgwedi ya Basha mo go Borrakgwebo ba Basha #YouthMonth

  1. Ke itumelela go bona Clifford a kwala ka seTswana.
   Ntlha yaka engwe fela… goya ka maitebogolo a me, NYDA ga e dirile basha ba Rona molemo o montsi. Ka sekgowa bare “it’s inefficient”.

  Leave a Reply

  Back To Top
  %d bloggers like this: