Vuka ntombi yomgquba (Umbongo)

Vuka ntombi yomgquba, kudala ulele
Kusemini maqanda wena usalele, yemaan vuka!
Isizwe siyafa ngoku usalibele kubanemizanga
Vuka!
Vuka unxibe ingubo yakho
Langubo yokuziqhenya ngobumnyama bakho
Ewe, nditsho langubo yayinxitywe ngooBantu Biko  nooSobukwe
Bayishiyela wena ngoba babesazi ukuba izakufika lemini yokuba ubone ubuze bakho
Ewe, undive kakuhle: uze!
Kaloku wena wabayeka babuthatha ubuntu bakho
Ngokukholelwa izinto ababezithetha
Besithi awuyonto ngoba iinwele zakho azikho yephu-yephu
Wena wabayeka bakujongela phantsi ngokuzijongela phantsi wena kuqala
Wazama ukuzifaka kubo
Wazama ukuthetha, nokucinga njengabo
Wawucinga ntoni?
Ukuzama ukufana naba-bandezeli bakho; abantu abakonyanyayo
Kodwa ke asikho lapho
Uvukile ngoku
Hlamba langqondo indala yokuzijongela phantsi
Yigutyule
Uqiniseke ukuba isukile phambi koba unxibe langubo yooYihlo
Vuka Ntokazi, vuka Qhawekazi, vuka Ntombi yomGquba
Camagu!

Author: Kolosa Ntombini

    Kolosa Ntombini
    Source: facebook

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: