Phumla ngoxolo Mthunzi Ras Moziah Zuma #JusticeForMoziah 

By: Phakamani Ntentema


Kuthe ukuwa komthi omkhulu, satsho isithonga kwahlokoma amawa entab’ etafile. Isandi eso sibethe iindlebe zethu zabuthuntu, kwatyokololo amadolo. Yaphala intliziyo, impixano yangena ingankqo-nqkozanga kwaye singalondelanga nto.


Mpixano leyo idalwa kukuthathwa kweqhawe lethu ixesha lingekafiki, imintsoliso ezingqondweni kukuba; kutheni na sisoloko silahlekelwa ngabo bayaziyo indlela eya enkululekweni? Kutheni ama-Afrika xa efuna umhlaba wokhokho babo bedibana nentlava endleleni? Kode kube nini siphila ubomi bamantshontsho?


Isizukulwane sakho Sobukwe sinyathela ezithendeni zakho, isimo sentlalo sexesha likaBiko sisibona sivela ngenye indlela; apho amagorha athunyelwa inkunzi kuba eme endleleni yohlohlesakhe, oophahl’ aBelungu; mnyama ngebala, iingcuka ezisel’igazi loMdak’ Ontsundu ngenxa yeqhosha elingena mgqobho.


Kode kube nini kusetyenziswa isipili somgquba ukucima umlilo wamatsha-ntliziyo afuna okwaphalazelwa igazi ukuze kumnke kubo. Kode kubenini kuphalala igazi lama-Afrika emhlabeni wabo? Kutheni sizwe esimnyama niyekela iinqkwithelo zotshintsho zibethe zidlule nihleli nibukele?
Mthunzi mkhuluwa usisibane sethu, uliqhawe lethu e-Azania. Ukuxhwilwa kwakho kuthi akusoze kulityalwe. Ulidela kufa, ulihlumelo lehlabathi. Ukufa kwakho kuyakukhanyisa indlela yethu thina sonke thina baphantsi kwengcinezelo. Nathi sithi Phambili ngenguqulelo.


Kubazali, kusapho, kwingingqi yaseKhayelitsha jikelele. Sithi ngxe, aluhlanga lungehlanga. Ukulahlekelwa kwenu kulahlekelwa kwethu. Sithi xolani, mkhululeni ahambe, olwakhe ugqatso ulufezile. Uyakuhlala ehleli ezintliziyweni zethu. Uyinkokheli yokwenene. Igorha lomz’ oNtsundu.
Umyolelo wakho osinge kuPASMA, kuFees Must Fall awufikelanga kumaqotha-qili. Ufikele kubantu abangamatsha-ntliziyo ekuphuculeni isimo somz’ oNtsundu, neAfrika iphela.


Lala kakuhle qhawe lethu. USobukwe, Mothopeng, Masemola, Phama, Makwetu, Leballo, Pokela, Mlambo, Make, Shakur ndiyathemba bakwamnkele ngesihle Poqo. Iyakubuya ibonane, Izwe lethu! Shango Lashu! Tiro ra hina! Lefatshe la Rona! IAfrika yethu!


Mthunzi ‘Ras Moziah’ Zuma litsha-ntliziyo elasutywa kukufa emzabalazweni womhlaba wabanxusi baseKhayelitsha. U-Ras Moziah nanje ngoba ebesaziwa wadutyulwa ngobusuku bangeCawa I-28 Meyi 2017 kwisihelegu esothusa bonke abantu abamaziyo. Kwinkonzo yesikhumbuzo sakhe nebibanjelwe eKilombo Village, uchazwe njengomntu wabantu, igorha, ijoni neendoda ethand’usapho lwayo! Ushiya ngasemva umntwana, umfazi wakhe, abantakwabo kunye nomama wakhe. Bukela apha inkonzo yesikhumbuzo sakhe.
Mthunzi Zuma was an activist concerned with the plight of the African people. He died on the 28th of May 2017 at a land occupation site in Khayelitsha.

    Source: wwmp

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: