INHLUPHO ZOKUBAKUBANGUMUNTU OMUTSHA WASEAFRICA

Ilizwe laseSouth Africa yindawo elilezimangaliswa lenhluphozayo, ezikhangeleka ngendlela ezitshiyeneyo kwabentanga. Asiyibonanga inhlupheko zabadala ngesikhathi sempi labelungu esikubiza ngokuthi yi’Apertheid’ kodwa impulela zempi leyo lemikhuba yaleso sikhathi siyayibona empilweni zethu noma singakhangelalanga layo ngendlela abadala babekhangelaane layo.


Inkinga esikhangelane lazo thina abentanga baseAfrica iyafanana leyakudala eyayikhangelane labadala kodwa eyethu isitshiyana kancane nje ngoba inhlupheko enengi esesikhangelane layo isiphandle komthetho welizwe owangeniswa ngemva kokuphela kokubusa kwabelungu. Ukuba phandle komthetho kwezinto ezifanana lokuncwasa (racism) akutsho ukuthi izinto ezifana lalezi azenzakali phakathi komphakathi, yinkinga abanengi abentanga abamnyama abakhangelane layo nsuku zonke ezikolweni, edoobheni – zonke indawo nje kodwa, ukuncwasa kwenzakala isikhathi esinengi ngendlela ezifihlekileyo.


Abantanga besisifazana abamnyama babhekane lehlupho ezibuya lokuba ngumuntu omnyama (racism), owesifazana – njengabantu besifazana bakhangelane lenhlupho zokuphakanyiswa kwabesilisa emphakathini, abelungu bakubiza bethi yi ‘patriarchy’.

Ukukhangelelwa phansi kwabesifazana kuyafinyelela kwabentanga ngoba kulakho ukubavimbezela ezintweni abangabe befuna ukuzenza ezifana lemfundo abangabe befuna ukufunda, kubakhipha kubafake echekeni futhi ngoba kubenza bekhangeleke sengathi abakwanisi ukuzivikela phezu kokuthi abesilisa bayaphakanyiswa bebekwa phezu kwabesifazana – lokhu yikho abesifazana bephila impilo belovolo ngenxa yokuthi abanengi abseilisa bazibona bephezulu kwabesifazana njalo sebengathi balakho ukwenza njengoba befuna kwabesifazana ngenxa yalokhu, sokulehlupho zokuhlukuluzwa kwabesifazana lokudlwengulwa kwabesifazana osokuyinkinga enkulu eSouth Africa jikelele.


Abatsha beseSouthAfrica bonke abesifazana labesilisa bakhangelane lenkinga enkulu esikhulunywe ngayo isikhathi eside emaYunivesithi njalo sokuke kwaba lamaprotest emaYunivesithi aseSouth Africa ngenxa yohlupho lokudura kwemali ezibhadalwa emayunivesithi osokwenze ukuthi kubelabanye abangasakwanisi ukuqhbeka imfundo yabo ngoba bengakwanisi ukubhadala imali efunekayo nxabesiyafunda emaYunivesithi. Sokube lama oganizeshini manengi asevuke ngenxa yohlupho lolu, eYunivesithi YaseCape Town bayibibiza bethi yi #FeesMustFall, ioganizeshini leyi ifuna ukuthi iYunivesithi ibetindawo engangenwa yinoma ngubuna opase iMatric ingancindezeli abantu ngenxa kokungakwanisi ukubhadala izimali ezifunakalayo.

I ‘FeesMustFall’ yindlela eyodwa abatsha baseSouth Africa abasebezi phakamela ngayo ukuthi belungise inhlupho abakhangalelano lazo.
 
THANDOLWETHU S. NDLOVU is a UCT student and editor of IsiNdebele at Vernac News. 
 

    Author: Thadolwethu Ndlovu

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: