Ukhona umahluko kwiphulo Le-Fees Must Fall kunye nedabi laseSoweto lika 1976? #YouthMonth 

  Umbhali: Qinisile Aphiwe

  Ingaba ukhona umahluko phakathi kwephulo Le-Fees Must Fall kunye nedabi lika 1976, ikakhulu kwiindlela urhulumente aphendula ngayo. Masiqwalasele iintsusa yelidabi laseSoweto, sibuye sijonge umahluko okanye ukufana kwiimpendulo zorhulumente wengcinezelo kunye norhulumente wentando yabantu.

  Kulomfanekiso ungentla kungomhla weshumi elinesithandathu kweyeSilimela ngonyaka ka-1976 kwilokishi eyaziwa njengeyamaqhawe namhlanje eSoweto. Emfanekisweni lidelakufa uMbuyisa Makhubu owayeneshumi nje elinesibhozo kuphela leminyaka ngo1976 wotyathe uZolile Hector Peterson, ecaleni kwakhe kuhamba ngesantya uAntoinette Sithole ongudade ku- Zolile Hector Peterson.

  Rhoqo kweyeSilimela ilizwe loMzantsi Afrika libeka bucala lenyanga ukuqwalasela nokunika intlonipho kumaqhawe athi awela emzabalazweni kwiminyaka engamashumi amane ananye eyadlulayo. esiXhoseni kuthiwa ijoni lifela emfazweni, bazeka mzekweni ke abampond`ozihlanjiwe besenza idini ngobomi babo ngokulwisana nenkqubo zikaRhulumente wengcinezelo.

  Umhla weshumi elinesithandathu ngowona ungumongo noyintsusa nokwangunobangela wokuba sibenenyanga kunye nosuku elibizwa ngokuba lelolutsha. Lisiko linenkqayi ukunika imbeko nokubonisa umbulelo wethu kulamadela kufa athi aphulukana nobomi bawo ngomhla weshumi elinesithandathu kweyeSilimela ngonyaka ka1976 xeshikweni kwakubanjwe uqhanqkalazo kwilokishi yaseSoweto.

  Ezizixholoxholo zazidalwa ngumbhodamo wokuhlohla kwizikolo ezikwilokishi zeli ngelwimi lesiBhulu. Abakwantsasana bachitha-chitha ezozinyithi zabafundi ezazingungelene apho zixuluba ngamatye. Kwaqhum`irhuluwa izintywizisi zahlal`egageni. Ngelishwa lomhluzi wamanqina kulontlaninge yabafundi ityendyana letshantliziyo elineminyaka elishumi elinesibini ubudala lathi lasutywa kukufa kwindawo yexhwayelo, lo ke wayesakwaziwa ngegama lika-Zolile Hector Peterson.

  Kuyasolwa ukuba nabanye abaqikelelwa kwikhulu elinamashumi asixhenxe bathi banabela uqaqaqa kwangolusuku. Emva kweminyaka engamashumi mane ananye, emva kokuphalala kwegazi izenzo ezikumila kunje zisenzeka kweli. Iphulo lika Fees Must Fall lithe lashiya iingxwelerha ukudandatheka ngokwasemphefumlweni kwade kwaphuma nesidumbu somfundi. Indlela abakwantsasana ababeqhuba ngalo ucwangco indikhumbuze ngokwakusenzeka ngonyaka ka 1976 kwizitalato zaseSoweto.

  Oku kubangelwa kukudubula ngokungenalusini okwakusenzeka ngo-1976 okuphinde kwenzeka kwiphulo lika-Fees Must Fall. Ukuthezwa amandla komzabalazo ngokuthi kugrogriswe kuphindwe kubanjwe omakhwekhwetha kunye nenkokheli eziphambili oku kwakusenzeka ngaphambili kodwa nanamhlanje kusenzeka.

  Andiboni tshintsho kwindlela amapolisa aqhuba ngayo umsebenzi wayo xa bezama ukubamba ucwangco kwindawo apho abafundi babamba uqhanqkalazo khona, indlela abakwantsasana ebabezama ukuthomalalisa ngayo umsindo wolutsha lwangonyaka ka-1976 ingumceph’ucandiwe nendlela ebebephatha gadalala ngayo abafundi kunyaka ka-2015 kunye no-2016 ngethuba lephulo lika-Fees Must Fall.

  Isenokwenzeka ukuba yimiyalelo abayifumana kwabasemagunyeni uRhulumente oselulawulweni ukutsho. Kunzima ubani aphum`egusheni athi oko kwakuzatyalazelwa lulutsha luka-1976 kwafezekiswa ngoba izehlo ezinembonakalo ezifanayo nezo zika-1976 zithe gqolo ukwehla ingakumbi kumaziko emfundo ephakamileyo, umzekelo iDyunivesithi yaseStellenbosch ibisaqhubeka ngokuhlohla izifundo ngesibhulu oku ke kusunduzana nembono zolutsha luka-1976 kwangaxeshanye kungabonisi mbeko nankathalo kwabo bathi basutywa kukufa nganyakanye.

  Inyanga yolutsha kulapho bekufanele ukuba sibhiyozela oko kwakusilwelwa lulutsha lika-1976 kodwa ngenxa yeemeko esiphila phantsi kwazo kubonakala ngathi iinzame zabo zange zide ziphumelele ngokugqibeleleyo ngoko ke akhonto sinoyibhiyozela kodwa kubalulekile ukuba sibonise intlonipho nombulelo ngoko bathi basenzela kona.
  Ulutsha lwango-1976 lwashiya izihlangu ezikhulu ezingenokukhawuleza zililingane ulutsha lwangoku.

  Kunzima ubani xa ethetha ngeNyanga okanye usuku lolutsha emzantsi Afrika angawakhankanyi amaqhawe afana noZolile Hector Peterson yiyo lonto naphi na, nanini na xa kuthethwa ngeNyanga yolutsha emzantsi Afrika kukhawuleza kuthi qatha umfanekiso owathi wathathwa nguTata u-Nzima ngo-1976 eSowetho.

  Ndingatsho ndithi ewe siyaxhamla kubuncwane obathi sabuziselwa lulutsha luka-1976 kodwa ebabekulwela kunye neemfuno zabo zange zifezekiswe zonke ngoba namhlanje ulutsha lusalwa kwaye uRhulumente oselulawulweni iimfuno zolutsha zelilizwe akazithatheli ngqalelo.
  Ngexesha loRhulumente wolutsha luka-1976 abakwantsasana babeyimpendulo yento yonke uba kukho uqhanqkalazo kufunzwa bona bayokuhlukumeza abaqhanqkalazi umzekelo sibonile kubafundi ngethuba lika-Fees Must Fall sabona naseMarikana izenzo zabakwantsasana.

  June 1976 remains an indelible mark on the annals of history  by the youth of 1976. It is worth noting that that their struggle was about access, access to education. It was a struggle against the barrier to that access, in particular the Afrikaans language imposed on them by the apartheid government. Fast forward to 41 years after that the youth of South Africa is still fighting against barriers to education, this time, it is not only language but the issue of money through the Fees Must Fall campaign. It is worth noting the similarities in response by those in authority and in particular the use of state security machinery to deal with the students.

  In 1976  the apartheid government which ruled by an iron fist used the very same policing methods that are now being used by a democratically elected government of the people. The use of authoritatian policing methods is used to crush legitimate demands by the students. If there is no change in government response to legitimate protest even in a democratic dispensation, we ought to ask, what has changed?

  Qinisile Aphiwe is a student at the University of the Western Cape.

  Leave a Reply

  Back To Top
  %d bloggers like this: