“uZille noDe Klerk aba-Pota-Poti”: Amangamla neRingas yabo eBaie.

By: Vusumzi Nkomo


Kungo-6 inkom’ isakhoth’ enye, nge-2 apha ku-May, ndiyajumpisa ukuba andigidlanga toe (kancane ngongafadali kusasa), qha jonga iboy ilibophile yayi-sauce: ngu awti wendawo okopola nabantu bendawo! Ndisezithipa, ndiyayibetha eBhayi, ndimashele eT-o-w-n (sitsho isirhumsha xa siringa nge-Cape Town). Ndibetha ubhontsi nge-2-klipa, kwe gqi-gqam kuqhambuke igaro ereywa yi-grootie enyash, kwaye ingazidontsi, indifakele: “Awti, akukho apho ndileqa khona, kodwa iKapa ayizubhekela, sizofika. I-Jaja libenathi.”


Alikhabe liphale uGrootie, ibeyi-ringas waya-waya ngento yonke etshayisekayo phantsi kwelanga- iingcosi, iikasi, ama-‘medi’, ‘ukubhebha’, isgela, umjaivo, oorhunta abase-palamente, ukunqaba kwezaga, amangamla noo-line babo abatshayiweyo abasapitsayo- ntoz ntoz. Kusenjalo, ndigidle, ndivuke, ndingqay’ icanda, ndifadale, ndigidle, ndivuke, siringe, silarhe, ndibeth’ amanzi, ndigidle, ndigidle, ndigidle.

Ndithi ndisahleli njalo; tshwa eKapa! Mandela, dankie, siyabonga!
Ekse tshomam! Libasiwe iKapa Lodumo ava! Abantu ababasiweyo bagcwel’ indawo yonke- uzophothakala ukuba awuna line, itsho xa indishootela iBuda. Seku-‘late-bells’ xa sitshayisana neKhayelitsha; “ikasi lamakasi”.

Apho ndiya khona kuse-Observatory qha iGrootie izondi-dropa erankini eMfuleni, ndibambe itransie eya eBellville. Qha sisangena nje ‘eCulture’ ndothuswa ngamadladla andijameleyo- ngumngcelele wamabobosi axhageneyo kwesosinyiki-nyiki; akho yadi, ziihoki, amarote, ifadala engundileyo, ngu qhu-saa, ama-laiti agcwel’ istrato.


Endi-worry-shayo: ingaba ooQueen abayitrapa ngeenyawo kwesisixhifilili bayakufika na edladleni? Isizukulwana sikaMandela sigidla kwiitoti nalaph’ eKanana na? Kanti abantu bethu bagowa thru lento na? Hay jonga skeem, ngumgowisho lo soz’ uve. Wayengajiyi uBiko ngokuya wayesithi iJaja linawe wena uye wakhulela kwindawo enje wade wamdala!
Igrootie indishiya erankini ngelithi, “iDyan iyazidyanela.” Ndiyifakele inyuku yayo sohlukana.


Vusumzi Nkomo is a Black Conscious and Pan Africanist activist from the Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU)
 

    Author: Vusumzi Nkomo

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: