Ooma-youngana noqhankqalazo 

Vusumzi Nkomo
I Am Not Your Negro (2016) yi-prent (1) etyhunwe nguRauol Peck (Sometimes in April, Lumumba, Fatal Assistance) igrootie eqhambuka eHaiti, ebaselwa yincwadi etshis’ amagongqo ethi Remember This House, eskreyfwe ngu James Baldwin (1924-1987), nangona ibhuda yabhoda ingayi-complethanga, nto leyo engazange ibabasele eMcGraw-Hill Publishing Company. Bazixelela ukuba bazom-suwisha uBaldwin ebhode enjalo, qha bona bazishaya ngezaka yabo abamfakele yona engekayiqali incwadi. Yhu agqwirhi amangamla!
Ndis’bambe apha kwesam nge-Java (2) ngale-dag ndicosha leprenti kaPeck kwi-net, ndizixelele ke ukuba ndizoyibambisa isibane qha yabe ithe pa-haa kwaye indibangela i-ras, ithi awti ndibukele. Kancane nge-cover yayo: itext i-coverishe ubuso yashiya amehlo yangathi uBaldwin ligintsa eligangxele ibandana! Ithi isasuka indaba kube kuringa uSamuel L. Jackson, abe esifakela ukuba eli libali lika Baldwin e-America nee-grootmans ewayezifundele mzukwana: Medgar Evers, Martin Luther King Jr, Malcolm X. Nangona nje aba-mekh babengatshayisani nge-timing, awti nganye apha kubo yayine plek yayo yeshori pha entliziyweni ka-Baldwin.
uBaldwin sisgora samzukwana.
iPrent le iyothusa, iyahlekisa, ikwenz’ utshintshakale, iyalilisa. Kodwa iwaar yeyokuba iyacingisa; ithi spanisa ithafula tot-tot. Liyi waar elokuba uBaldwin siskelem-khiya esistish’ inkawuza (3) altyd. iGrootie yazifundela emzukwaneni iitiming zeedarkie ezisengooma-youngana.
Nangona nje le iyi-prenti enge-lewe (4) kaBaldwin, iringa baie (5) ngendima egroot epapalwe (6) yilegenge isedyongo, mhla nezolo, s’buko.
Ukuqala kwakhe uMartin Luther King Jr ukuringa twede-twede ngamalungelo eedarkie, naye wayeseyi awti engekaqabeli naku-26 lo weminyaka. Yena, u-X, noMedgar, bafahlwa, babhodiswa bengekayenzi ne-40. Engabaseliyo ngulo-line wokuba iidarkie kufuneka zikhule phambi kwes’khathi.
uBaldwin yena kuqala uvindikela edladleni- America- engabaselekanga toe. Qha nje ngamntu wonke odyongo, ukhumbula unozala, igawulo, oo-accuse (7), i-art, is’gubhu- edladleni.
Iingcosi ezingama-guerilla.
Itshitsha namphi na umntu into yokufumanisa ukuba emehlweni wamangamla iidarkie zawukuhlala ziziingcosi tot-tot. Qha ayiyo lento uBaldwin asifakela yona: uthi ilizwe alisishavelanga plek sizidarkie kwaye ligcwele ziingcosi ezingasezo zingcosi. Iingcosi zikaMalcolm, ezikaMedgar, MLK, uBiko, uSobukwe. Zonke iigcosi ekwanyanzeleka zi-slayze zishiye isgela ngo-76. Mashinini.
uBaldwin ukhumbuza amangamla ashokhwe yi-Birmingham ukuba abalwatha badaleka pha badaleka kuyo yonke i-U.S. Nje bengo-ngamshishi bedl’ izambane likaPondo, iidarkie ezingooma-youngana zibhodiswa eHarlem, eRio, eSoweto; ngu-waya-waya!
Dorothy Counts. Lorraine Hansbury.
Dorothy wayeyingcosi. Isana elina 15. Nangona uBaldwin engafuni simsikizele ngoku-sufferisha kwakhe, uyangqina ukuba omnye wethu kwakufuneka abekhona lamini amangamla ayesenza adume ngazo: bengavumi ingcosi yedarkie igele nabo. Kodwa uDorothy wali-guerilla.
Lorraine. 33. Baldwin uringa athi: “siyalibala ukuba abantu babengoma-youngana kangakanani.” Lorraine, kuyo yonke into yayithyunakala, wayehlutshwa lilizwe eli-creat(a) amangamla angamagintsa kangaka. Wabhoda usisterz ena-34!
1976. 2014. 2015. 2016.
Ooma-youngana abazi-darkie abakwazi uku-chilla nje bazimamele es’bangweni. Nje ngoMedgar owayegqitha imizimba yeedarkie ezifadalwe za-hangerishwa emithini ekukhuleni kwakhe, nanamhlanje kusadaleka abo-line baswaka eFerguson, eKhayelitsha, eSoshanguve, eZwide; ama-awti nama-medi abhoda umhla nezolo.
Ukhwaza athi uBaldwin: iidarkie azibazondi oongamla qha nto nje zifuna bafokofe kwi-lewe yabo neyeengcosi zabo! Smoko: amangamla akukho apho baleqa khona, kwaye abazishayi ngokukhula. John Wayne waye’Takalana’ (8) eligxagx’ elinyasha enjalo. Verwoed wayeTakalana. De Klerk usaTakalana. Helen Zille soze ayeke ukuTakalana.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: