Umhlaba emhlabeni; Uthuthu eluthuthwini! #JusticeForMoziah

By: Chumani Maxwele

Ikhwelo lityala!
Ngumhla weshumi elinanye kwinyanga yesiLimela kulo umiyo unyaka. Imini imathumbhantaka kwaye amafu ahambela ezantsi. Umoya weKapa leThembha uthe chungcembe kuhle wanga nawo ulithunyelo!

Ukutshona kukaMendi!
“Lo mhla ngumhla omkhu kakhulu apha eKhayelitsha”, latsho ixhewukazi elidala elimashumi asibhozo ubudala. “Lo uleliphezu kwale nkundla liqhawe lomzabalazo wabahlali, kwaye uSathana akanamadla udanile, nanku umMbo nomXhesibe.” Watsho endibonisa, “Nasi isizwe somDaka, nants’ inkungu nelanga yakowethu, awubaboni na abantu abangaka bazozimasa lo msitho mkhulu kangaka kaRasta?! Ababulali balapha nabo!” Ethetha nje uMakhulu ubuso bakhe namagxa akhe abalisa ibali lelifu elimnyama elifekele umzi omkhulu wamaBhele!

Kusadliwa ngendeb’ endala! 
Phesheya kwendlela igwijo ledabi liyatsho umqali wengoma yinkokhelie ka-#FeesMustFall uPropaganda (Lusapho Mahlilihlili) wase-CPUT nokwayinkokheli yabafundi bala Dyunivesithi. Ingwatyu yengoma yomzabalazo ithi “From Cape To Cairo”, yaye ibiyenye yeengoma uRasta ebezithanda kakhulu. Kunamhla oku uPropaganda uyitsala ezantsi okwamanzi omthombo otshayo.

Ityal’ aliboli!
Iinkokheli zokuhlala, iinkokheli zabafundi zaku-#RhodesMustFall nezika-#FeesMustFall kwiiDyunivesithi zonke zeli leNtshona Kapa, iinkokheli zaseKilombo ebezikhokhelwe nguMfundisi uSkosana kunye nenkokheli yesebe lezopolitiko eKilombo uMnumzana uMatigari naye ebekho. Iinkhokheli zempilo yobuRasta nazo bezikhona, iinkhokheli zakwaLizwi nazo bezikho, neenkokheli zabahlali basemjondolo nezabanxusi bangasemva bezilapho zizokuzimasa la msitho wokubekwa kweqhawe lomzabalazo wabaNtu. Zonke ezinkokheli bezizogxwala emswaneni, wena wakha wazibona iinkomo zigxwala emswaneni wenye!

Nyana nak’ unyoko; Nyoko nak’ unyana! Abantu abebekhona kulo msebenzi wokubekwa kweli qhawe lomzabalazo wabahlali bebephuma mbombo zone zeli lomdibaniso!

Buzani kuBawo! 
Izithethi zekhaya lwamaBhele zithethile zisithi lo nyana wamaBhele udibene neminiyakhe yokufa ngenduku yezulu edudumele kumfi entloko. Obesisithethi sekhaya nokwangudade bomfi uthe umntakwabo iBhele elihle liwele emzabalazweni wokukhulula abantu abamnyama ebugxwayibeni. Utsho esithi, umntakwabo uyithethile into yokulindela ukufa kuba ukumela inyaniso nokulwela abantu abamnyama kuthetha ukufa. Uthe umntakwabo uyithethe le nto kufacebook.

Zihlabana nje ziyalambha!
Inkokheli yaseKilombo nobesisithethi kulo msitho uMnu Matigari, nokwayingqonyela kwezoPolitiko zama-Afrika amDaka nokwangumbhali oyingcaphephe kwimbali yemvelaphi yabantu abamnyama, uyivulile intetho yakhe ngelithi “One bulet, one settler” (Imbumbulu enye kwisetlari ngalinye) wahlokoma umzi waseKilombo “One settler, one bulet”, emva kwaloo mazwi kube sisankxwe banga abantu bangenwe ngumoya wamaziyoni, ngumoya wobugqirha, umoya wentwaso, iyeyavakala imbongi ngasemva isithi “Hambha Sathana!” Umnu Matigari uhlabe kanye esikhonkosini esithi “Imeko yobumnyama yimeko yentlupheko nengcinezelo, umntu omnyama elizweni lakhe akayonto tu! Uvakale esitsho uMnu Matigari, “Liza kufika ixhesha lokuba nathi sizilwele singabulawa ngamadlagusha sihleli.” Uyewaqhubeleka umnu Matigari esithi “Ukufa kukamfi makusikhuthaze sonke thina bantu balwela inkululeko yabantu abamnyama.”.

Inkomo ihlaba indlu! 
Isithethi sabahlali sithethe senjenje: “Izulu lezandla libhodle thina sikhona, umfi, nditsho uRasta mna, uwele emhlabeni lo besiwulwela singabahlali, ungcatshwe ngabangcatshi phambi kwentsimbi yesixhenxe ngoba busuku bokufakwakhe. Into esiyithethayo ke thina inye, sithi ababulali banento yokwenza nalo mhlaba siwufunayo. Khona bekutheni bade bambulale uRasta?”

Kwakhala nyonini! 
Ngulo mbuzo ke lo umileyo kuye wonke umntu oze kulo msitho mkhulu kangaka kamfi uRasta. Sithethi nesithethi sithi umfi ebengumntu wabantu kwaye ebezinikezele edabini labantu bonke. Ezi ntetho zabantu bonke zingqinwa yile nkungu nelanga yabantu abathe bazidina baza kunika imbeko yabo yokugqibela kulo msitho wokubekwa kukamfi kwindlu yakhe yokulala unaphakade!

Bathi ekhaya xa begodusa iqhawe:

“Awu! Ngqongengqonge ndini kaqubul’ egqitha;
Hoooooooyina!
Thambo dala kade bemnqongqotha;
Diza dala kade bemkhwahlaz;
Wen’ ukade ukhonkhothwa zizinja.
Wena’ ukade unethwa nazivula;
Gqala lamagqala…!”

Inyathi ibuzwa kwabaphambhili. Umfundisi obephethe lo msebenzi nothe wabasisithethi sokugqibela nothe wawuqukumbela umsebenzi kamfi uthe, xa ekuthaza ikhaya ngokubanzi, kumama nakwinkosikazi kamfi mabasithele ngesebe likaYehova. UYehova, uSonininanini, uMdali, uMveli Nqangi, uQamatha uthabathile kwaye ibikwanguye nobenikile. Ngeli thuba uMfundisi abopha amanxeba, inkundla yaseKilombo ibithe cwaka iphulaphule kumazwi obulomko bukaNyawontle, umthanjiswa kaYehova!

Ingqumbo Yeminyanya! Kuthe kanye xa uMfundisi ehlala phantsi, labe igwijo ledabi liqala ngasemva, ndakhumbula amazwi kabawo uMqhayi athi:

“Ewe, le nto kakade yinto yaloo nto.
Thina, nto zaziyo, asothukanga nto;
Sibona kamhlophe, sithi bekumelwe;
Sitheth’ engqondweni, sithi kufanelwe;
Xa bekungenjalo bekungayi kulunga.
Ngoko ke, Sotashe kwaqala ukulunga!
Le nqanaw’, uMendi, namhla yendisile,
Nal’ igazi lethu lisikhonzisile!

Asinithemanga ngazo izicengo;
Asinithenganga ngayo imibengo;
Bekungenganzuzo zimakhwezikhwezi,
Bekungenganzuzo zingangeenkwenkhwezi.
Sikwatsho nakuni bafel’ iAfrika…!”

Kufa ndini unomona! Kungoko ke ndisithi ulale ngoxolo mfi Potlako Ras Mosia Zuma, lala ngoxolo qhawe lamaqhawe, umzomo wakho uwufezile. Ugqatso lwakho ulufezile, umsebenzi wakho uwenzile! Amaqhawe eAfrika mawawamkele umphefumlo wakho apho komkhulu kundlunkulu! Kufa ndini ulutshaba!

Zihlabana nje ziyalamba!!!

    source: uct.ac.za

    U-Chumani Maxwele ngumfundi kwezopolitiko e-UCT, ukwalitshantliziyo. 

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: