Inganekwane: Amahlokohloko Enyanga

By: Wade Smit

Kwasukasukela!
Mntwana wami, ake ungilalele manje. Wazi-ke ukuthi lo mhlaba esihlala kuwo nguMkhada igama lawo. Kumele ngikutshele namhlanje ngokudabuka kwabantu bethu bayo yonke imihlaba yomkhathi njengoba usukhulile. Thina sonke sasuka emhlabeni omunye esasiwubiza uMhlabangqala. Lowo mhlaba wawungumthombo wabantu bonke abasemkhathini. Ngesikhathi saqala ukushiya uMhlabangqala sakha imikhumbi ekwazi ukweqa phezu kwamafu okuyiyo esisayisebenzisa ukuvakashela eminye imihlaba njengoba senza nje nxa siye emhlabeni obomvu uHhava lapho ahlala khona umzala wakho.

Ekuqaleni leyo mikhumbi yomkhathi yayingakwazi ukuhamba kude kakhulu, ifike nje enyangeni kaMhlabangqala nabantu bayikhulu. Bakha khona enyangeni emhlophe umuzi nezidleke zamahlokohloko ngoba babethanda kakhulu umculo wawo obhibhiza ekuseni nantambama. Bahlala kuleyo nyanga iminyaka ngeminyaka ngoba base bezele izingane. Kodwa babona ukuthi babengafi abadala babo, nezifo zanyamalala zathi nya! Kubona kwakuyilumbo lenyanga elabenza bangafi. Ngesikhathi bebona lokho baba nokujabula benza umgubho wokubonga amandla amadlozi enyanga. Kwaze kwaphela iminyaka eminye eyadlula. Kodwa izingqondo zabadala zaziphela ngenxa yokungafi. Babesahamba ngemizimba eqinile bebonwa yisizukulwane ngesizukulwane esalandelayo.

Enyangeni kwazulazula abadala abase beshonile. Kwakuyisimo esibi ngempela mntanami. Babenosizi kuphela kuleyo nyanga kaMhlabangqala. Emuva kwesikhathi esithize banquma bendawonye embizweni ukuthi kumane babalekele leso siqalekiso sokuhlala enyangeni. Ngosuku olulandelayo kwashiya ikakhulu labo bonke abantu kwaqhasha emkhathini imikhumbi ngamalangabi amaningi amakhulu kwashiswa umhlabathi.

Kwasala owesifazane oyedwa owayengafuni ukuhamba nabo. Wayekhathele kakhulu. Usizi lwakhe kade lwaluyilo lokukhalisa wonke umkhathi ngoba wahlukaniswa nomntwana wakhe ekuhambeni kwabantu baseMhlabangqala. Babefakwe emikhunjini eyahlukene. Owakhe wafika enyangeni nomunye owodwa kodwa owomntwanakhe awafikanga. Ngakho wasala yedwa enyangeni namahlokohloko nomuzi obhidlikile kuphela. Kwasengathi wayesamlindele umntwana wakhe owayengafikanga enyangeni naye.

Ngeminyaka eminingi kakhulu ehlala enyangeni lo wesifazane wakhela izinyoni izidleke emanxiweni akangafa. Njalo wayekhala kusakucula amahlokohloko ekuseni nantambama. Imvamisa yakhe kwakuwukubukela isibhakabhaka esingapheli esacabanga ngomntwana. Kwaze kwafika usuku lapho wavuka endlini endala enomehluko ngaphakathi evuthwa ulaka. Waphuma endlini bese wazingela izinyoni wabulala eziyishumi ngokuphosa amatshe. Wacosha izidumbu zazo wazingcwaba emhlabathini wenyanga engenambala. Kwaphela isikhathi eside engabanga lutho lowo wesifazane wayeselokhu elele endlini engavuki futhi angafi.

Lapho zazingcwatshwa khona izinyoni kwaze kwaqhuma izimila ezingaziwa zakhula zaqonde phezulu ezulwini elihlwile. Yena wavuswa ukuzwa umsindo wokufufusa kwazo. Waphuma wasondela esimangalisweni wazibamba izimila ngezandla. Wayemamatheka esezicindezela kanzima ngezandla zakhe kuze kuphume amanzi. Wawakha amahlamvu azo wawasikasika wawasakaza. Onke amanzi wawathela kwaze kwaphenduka imifula yagcwala inyanga. Imichayo yamahlamvu wawasakaza wagcwalisa inyanga ngotshani olusha. Wakwenza nje esecula umculo ongenamazwi izandla zakhe ziqonde phezulu.

Yonke inyanga yayijuluka ekufikeni kwemifula eyayenza amafu nemvula. Kwafudumala njengehlobo laseMhlabeni, nesibhakabhaka sasiphenduka siba luhlaza. Ayebila ezulwini enza umsindo omkhulu amahlokohloko embukela ngezinhlamvu zawo ezimnyama. Lapho nje ekuvunguzeni komoya owawungekho ngaphambili wawa phansi eseqala ukuguga emzimbeni wakhe. Izinyoni zabuya phansi zasondela kuye zimzungeleza ngokuthulile zimbuka qaphu qaphu. Ande egquma onke amahlokohloko aphaphe aye emzini obhidlikile ukuyothukulula izindlu nezidleke zazo. Ayenza njengezinyosi ebihliza izindlu akhipha utshani wazo enza isidleke esasisikhulu kakhulu kunendlu yomuntu. Zamucosha owesifazane lowo zamletha esidlekeni sakhe lapho wathathwa ubuthongo obuphakade. Mntwana wami omuhle ingakho sithi “Akufiwa enyangeni kududuzwa amahlokohloko”.
Cosu! Cosu!
Iyaphela.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: