INKONDLO: Ithemba (IsiZulu) 

 By: Nozipho Madlala
Ungalahl’ ithemba
bambelela nom’ izandla
zakho sezakhul’ ameva
nom’ usizi nenhlupheko sebakuzungeza
abantu behleba ngawe
bekwenz’ is’mungul’ esingezwa
beth’ ilanga selakulahla
nenhliziyo yakho
seyaphenduk’ is’khotha
beth’ amaphupho nezifiso
zakho sekwaphenduk’ umlotha
bambelela noma sekunjalo
bambelela nom’ impilo
seyakwenz’ is’gqila sovalo
Nom’ usujikajik’ emathuneni
ubhek’ indawo yok’fihl’ ihlazo
Ubhek’ indlela yok’hlukana
nenkathazo
Bambela nom’ usungenamunt’
ozok’duduza
Bek’ idolo phansi’
la kungasekh’ ozok’phumuza
Khumbul’ umhlaba nakho konk’
okwaw’ okwes’khashana
yaz’ ukuth’ usizi nenjabulo kuyafana
yaz’ ukuth’ ilang’ elisha lisendleleni
kepha liyofic’ abahlel’ ethembeni
ngakho bambela, qinisela
themba njal’ izokukhanyel’ indlela

    Author: Nozipho Madlala

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: