Poetry

INKONDLO: Ithemba (IsiZulu) 

 Nozipho Madlala
Ungalahl’ ithemba

bambelela nom’ izandla

zakho sezakhul’ ameva

nom’ usizi nenhlupheko sebakuzungeza

abantu behleba ngawe

bekwenz’ is’mungul’ esingezwa

beth’ ilanga selakulahla

nenhliziyo yakho

seyaphenduk’ is’khotha

beth’ amaphupho nezifiso

zakho sekwaphenduk’ umlotha

bambelela noma sekunjalo

bambelela nom’ impilo

seyakwenz’ is’gqila sovalo

Nom’ usujikajik’ emathuneni

ubhek’ indawo yok’fihl’ ihlazo

Ubhek’ indlela yok’hlukana

nenkathazo

Bambela nom’ usungenamunt’

ozok’duduza

Bek’ idolo phansi’

la kungasekh’ ozok’phumuza

Khumbul’ umhlaba nakho konk’

okwaw’ okwes’khashana

yaz’ ukuth’ usizi nenjabulo kuyafana

yaz’ ukuth’ ilang’ elisha lisendleleni

kepha liyofic’ abahlel’ ethembeni

ngakho bambela, qinisela

themba njal’ izokukhanyel’ indlela

 

 

 

 

Advertisements

Categories: Poetry

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.