Month: July 2017

Slain Fees Must Fall leader laid to rest #RIPPhilela

Staff  Reporter  Slain University of the Free State student, Philela Gilwa, has been laid to rest in Queenstown. Gilwa died on 15 July 2017 after he was stabbed in Town 2, Khayelitsha. Gilwa had left Kilombo Village, where he had been staying to rescue his friend who had been involved in an altercation. Upon leaving […]

UMBONGO: Iyakhala Imbongi! 

By: SoulNature Halala kaloku ma Afrika iyakhala imbongi Yingxubakaxaka yantoni nale yonakalisa ilizwe lakowethu Ngumbhodamo wantoni nalo uzisa intiyo kwisizwe sokhokho Ngumbhadamo wantoni nalo udala iyantlukwano kumzi kaNtu Ewe kaloku ithi yakuxaka ze ixake nee nkonde nee nkondekazi ibizwe ngokuba yintsumantsumane Ithi yakuxaka kaloku ibe libholo elixake noosiyazi nditsho nee Kumkani zezizwe na kakade Kuthi […]

BREAKING NEWS: UWC SRC President arrested | Ubanjiwe u-Asanda Bleki

Ubanjiwe umongameli weBhunga eliMele Abafundi e-UWC u-Asanda Bleki. Oku kudizwe yinkokheli yabafundi uZanomhlaba Ndwayi. UNdwayi uthi uBleki ubanjwe emva kokuphula imiqathango yebheyile emalunga netyala lonyaka u2015 kwiphulo le-Fees Must Fall. UBleki ubanjwa ngexesha iqela lakhe lezopolotiko iPASMA ibambe inkomfa e-UWC. English summary: UWC SRC President Asanda Bleki has been arrested. According to student leader, Zanomhlaba […]

CPUT Classes Suspended| Zinqunyanyisiwe iiklasi eCPUT

Sakhi Dlala | Editor  Ekapa- Zinqunyanyisiwe iiklasi eCPUT (Bellville) emva kweengxoxo ezithathe imini yonke phakathi kwabaphathi beDyunevisithi nabasebenzi bencediswa ngabafundi. Eyona miba iphambili ebibekwe ngabafundi iquka ukuqeshwa kwabasebenzi yidyunivesithi ubuqu (insourcing) nokuchithwa kwamatyala abafundi abawafumana ngenxa yokuzibandakanya nephulo le-Fees Must Fall. Lengxoxo ibibanjelwe kwisakhiwo se-Administration, iquka abasebenzi beekhampasi ngeekhampasi.  Emva kwemini yeengxoxo abaphathi bemana ukungavumi kwezi […]

Back To Top