Umbongo: TAT’ UMADIBA (isiXhosa) 

Mandihlume Dotwana
Madib’ omhle, Madib’ omde;
Wena wadib’ umngxum’ omkhulu wocalucalulo,
Siwombelwe ngaw’ amadlagusha.
Wena wakhupha amanz’ endlwini.
Bambi banqwala bathi kugqityiwe.
Bambi bakhala bathi akunjalo, kusekud’ eBhakubha.
Ngoba umbhobho ofaka amanzi wona awukavaleki.
Amanzi wona aphumile ngomnyango,
Kanti kwelinye icala ayangena.
Sitsho ukutsho ke Madiba,
Umphefumlo wabantwana bomgquba
Awukakhululeki kweli lizwe lookhokho bethu.
Sithini ke xa kunje Madiba?
Sibuza kuwe ke kuba nawe wanqwala
Wathi siyifumene inkululeko.
Akukho njongo zakutshutshisa,
Nto nje sifuna isikhanyiso kuwe
Ngoba ezakho iinyawo zinodaka.
Madib’ omhle, Madib’ omde;
Thina siyavuma eyakho indima uyilimile wayifeza.
Nto nje isivuno sona siyakrokrisa.
Asisoli wena ke noko.
Mhlawumbi zange uqonde,
Kulo ntsimi wasilimela yona,
Abantwana bekhaya abakatyi,
Imilomo isempatshampatsha.
Igcuntswana lona aliyekanga ukuhlohl’ ezazo.
Madib’ omhle, Madib’ omde;
Ndiba kaloku umzabalazo yayikukubuyisel’ izwe kubaninilo,
Lowo ke ngumhlaba nobutyebi bawo,
Kambe ke olo gqatsho asikalufuze.
Namhla imbinana idla ubisi nobusi,
Abantwana bomz’ oNtsundu barhabulisana ngebhekile yeenyembezi.
Ziingxididi, zizikhalo, sisingqala mihla le;
Bambi bayaxhaxhana bayaxhelana.
Bambi babulawa ngala mapolisa eDemokhrasi.
Watsho nombhali wathi, ‘zihlabana nje ziyalamba’.
Yintlungu nentlupheko ezweni lakuthi.
Yhini na kanti le nto ‘inkululeko’?
Yhini Madiba? Khawusithethelele.
Mawashukum’ amathambo akho eMthatha,
Athunuk’ iintliziyo zabenzi bobubi ezweni lakuthi.
Madib’ omhle, Madib’ omde.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: