Another activist has been killed in Khayelitsha| Kuphinde kwagetyengwa eliny’ itshantliziyo

  Philela Gilwa addressing people at Kilombo Village in Khayelitsha (Pic: Wandile Kasibe)

  Scroll down for English
  Kuphinde kwagetywengwa eliny’ itshantliziyo kulempelaveki edlulileyo eTown 2, eKhayelitsha.
  Kungekapheli neenyanga ezimbini emva kokugetyengwa kuka Mthunzi ‘Ras Moziah’ Zuma, enye yeenkokheli kwidabi labanxusi ababanga umhlaba eTown 2, uPhilela Gilwa wahlatywa ngobusuku bangoMgqibelo malunga nentsimbi yesibhozo, aphawule ngelitshoyo amapolisa.
  I-Fees Must Fall WC iphawule ngelithi ‘ukusweleka kukaPhilela sisikhumbuzo esikrakra ngemboleko ebubomi baselokishini’.
  UPhilela ubesuka kwidolophu yaseKomani, eMpuma Koloni, I-FMFWC ikwaveze nokokuba uPhilela ube nqunyanyisiwe kwiDyunivesithi yaseFreyStata (UFS) ngenxa yephulo le Fees Must Fall. Bekulindeleke abuyele esikolweni xa kuphela isinqumamiso kwiinyanga ezintathu ezizayo. UPhilela ubehlala eKilombo neyaziwa njenge ‘khaya lamatshantliziyo aqhweshileyo entsimini yobukhoboka’.
  ‘Uthe nje ekufikeni kwakhe eKapa wazibandakanya nedabi lomhlaba laseZwelethu. Usebenzise amava wakhe njengosihlalo we-PASMA e-UFS ukuzinikezela ngokungazenzisiyo kwidabi labantu abamnyama’ iphawule yatsho I-FMFWC.
  Amapolisa athe akukabanjwa bantu malunga nokugetyengwa kukaPhilela, kodwa uphando lusaqhubeka. Amapolisa acebise nabani na onolwazi atsalele u 08600 10111.
  Iinkcukacha malunga nenkonzo yesikhumbuzo azikaxelwa.
  ENGLISH TRANSLATION
  Yet another activist has been killed in Khayelitsha’s Town 2 over the weekend.
  Barely two months after the death of Mthunzi ‘Ras Moziah’ Zuma, another leader in the land occupation, Philela Gilwa was stabbed in Town 2 on Saturday evening.
  Commenting on his death, Fees Must Fall Western Cape, described Philela’s death as a ‘rude awakening and a cold reminder that life in the township is a borrowed existence’.
  Philela hails from Queenstown and according to FMFWC he had been suspended at the University of Free State (UFS) after being involved in Fees Must Fall activities. His suspension was due to expire in 3 months time. He had been staying in Kilombo Village described as a home for ‘run-away slaves’.
  “Soon after his arrival, he immersed himself in the struggle for land occupation currently underway at Zwe Lethu people’s movement. Marshaling all that he learnt as the chairperson of PASMA at the University of Free State, he sterlingly and honorably served the Black cause”, said FMFWC.
  Police say the investigation continues but no suspects have been arrested yet. They have urged anyone who can assist with the case to contact 08600 10111.
  Details of his memorial service are yet to be announced.

   3 thoughts on “Another activist has been killed in Khayelitsha| Kuphinde kwagetyengwa eliny’ itshantliziyo

   Leave a Reply

   Back To Top
   %d bloggers like this: