Umxhelo wokugqibela | The Last Breath (A poem for Philela) #RIPPhilela

Scroll down for English
Written by Nozipho Madlala translated by Akha Tutu

  Philela Gilwa(wearing black t-shirt) addressing his comrades at Lingelethu Police Station after Mthunzi Ras Moziah had been murdered (Pic: Sakhikhaya Dlala)

  Umxhelo wokugqibela uyazivala iingcango zobomi
  Ngokuphanyaza kweliso inamhlanje ibalizolo.
  Zijike iintsuku zethu zibe zezokugqibela.

  Ukuba kuyenzeka ukuba ndilibale ukuphila,
  Ungathi ngokunyhwalaza wenze ngathi bendikho.
  Bambelela kwinyaniso endikunike yona
  uze ume nxamnye neengxelo ezinganikisi mdla ngobomi bam.

  Xa igama lam kwiincwadi zembali licinywa, likhusele.
  Maze ixesha lingaze likukhohlise ukuba andisekho.
  “Salani kakuhle!” asingomazwi am okugqibela lawo.

  Amaphupha am ayakuba phakathi kwenu,
  ivumba lam libe sezingqengqelweni zenu,
  yona inzondelelo yam iya kunikhumbuza ukuba igama lam
  lalibhalwe ngoonobumba bovuyo, ukuzola neenkxwaleko.

  Ukuba kuyenzeka ndingabisanakho ukuphila,
  amaphupha am makaziwe lihlabathi.
  Ngoku ndithabath’ uhambo olungaziwayo
  ilixesha kuphela into exabisekilyo
  endinqwena ukuhambanayo.

  Ukufa kuphumelele.
  Oko sikuko noko besinqwena ukuba kuko kutshabalele.
  Kungoku nje kugqityiwe,
  Nam ndithe cwaka.
  Ubomi buhluthwe ngumxhelo wokugqibela.

   Author: Nozipho Madlala

   English Translation 
   The Last Breath

   The last breath closes a lifetime
   In an instant present becomes past
   And these moments become our last

   If I ever forgot to be
   Never pretend that I was
   Hold the truth that I gave you
   Against the half-hearted memoirs
   And stand

   Stand up for me when my memory
   Becomes blurred
   Don’t let time convince you that I am gone
   Goodbye was never
   my last word

   My dreams shall remain on your walls
   And my scent
   on your pillows
   My zeal shall remind you
   that my life was painted
   in letters stained by
   Joys, stillness
   and sorrows

   And if I ever forgot to live
   Tell the world that my dreams
   Outlived me
   I know nothing as I walk
   Into unknown spaces
   Where time is the only treasure
   I wish to carry with me

   But it’s over and I am done
   A lifetime blown away by a single breath
   The unclaimed victory of death
   Over all that we are
   And all that we hope to become
   —————————————————————–
   Philela Gilwa was stabbed on Saturday the 15th of July 2017 in Town 2 (Khayelitsha), close to the land occupation site and died on arrival at Khayelitsha Day Hospital. He had been suspended for 9 months at the University of Free State (UFS) for Fees Must Fall related activities. He then sought refuge at Kilombo Village in Makhaya and involved himself with the biggest land occupation in Cape Town in recent years.

   Leave a Reply

   Back To Top
   %d bloggers like this: