News

Memorial service held for Philela Gilwa | Bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo ka Philela 

Staff Reporter 

Condolence book at Philela Gilwa’s memorial service (Pic: Wandile Kasibe)


EKapa- Inkonzo yesikhumbuzo ka Philela Gilwa ibibanjwe ngoMgqibelo eKilombo Village, eKhayelitsha.

UGilwa waswelekeka eSibhedlele saseKhayelitsha ngoMqgibelo umhla we 15 EyeKhala emva kokuhlatywa emqolo, kufuphi nesiza somhlaba esibangwa ngabanxusi baseZwe Lethu.

Umfana owayekhona xa kuhlatywa uPhilela uthe uGilwa wayeyokuhlangula yena emva kokulwa nomnye wabahlobo bakhe. Kuthe nje emveni kokusuka kulondawo bebhekise ekhaya baze baleqwa ngabafana abasixhenxe ababephethe amabhozo bebuza okokuba ‘nimbethela ntoni umntana wasekhaya’. UGilwa uhlatywe emqolo xa ebaleka ababafana.

Bekubanjwe abarhanelwa abathathu, owasetyhini omnye kunye namadoda amabini. Ityala lachithwa liGunya Bantu Lezotshutshiso (NPA) ngelithi ubungqina obukhoyo abumdibanisi lo wasetyhini kunye nababulali. Okukhululwa komrhanelwa wasetyhini kuyakhabana neengxelo zamangqina awaye khona nathi umrhanelwa wenza izigrogriso zokubiza oobhuti bakhe ukuze babethe lomfo wayeliswa naye. Bakhululwa eziseleni bonke abarhanelwa. Uphando lusaqhubeka.

UGilwa wafika eKapa ngenyanga yeTshazimpuzi emva kokunqunyanyiswa iinyanga ezilithoba yiDyunivesithi yaseFreystata emva kokubandakanyeka ekutshisweni komfanekiso oqingqiweyo ka CR Swart naku mbhodamo phakathi kwabaNtsundu nabaMhlophe ngexa kudlala umdlalo wombhoxo kunyaka odlulileyo.

Lenkonzo yesikhumbuzo ibiququzelelwe yiKilombo Village, abahlali baseZwe Lethu, iPASMA, Kanye neFees Must Fall WC.

Bebephume mbombo zone abantu kwinkonzo yesikhumbuzo sikaPhilela Gilwa (Ifoto: Wandile Kasibe)

Owayesakuba yinkokheli ecaweni, uXola Skosana, umchaze uGilwa njengexhoba lemeko nendawo ebehlala kuyo: ilokishi. USkosana uchaze indoda ebulele uGilwa njengenkwenkwana ebizibonakalisa ubudoda bayo, ekwachaphazela nemeko zobudoda zabantu abamnyama.

Izithethi ngezithethi zimchaze uGilwa njengomntu onobulali, ofikelelekayo nozinikeleyo kwidabi labantu abamnyama.

Isithethi sase Zwe Lethu u-Alakhe July umchaze uGilwa njengenkokheli ebingonqeni ukwenza umsebenzi. ‘NguPhilela obesinceda ekubhaleni nakwizinto ezifuna onoondaba’, uthethe watsho uJuly. Esinye isithethi saseZwe Lethu uZanele Msongelwa sikhalazele inkxaso enganelisekiyo yeqela le-Fees Must Fall kwidabi lomhlaba nangona nje eliqela laye lathembisa ngenkxaso yalo engagungqiyo ngomhla we 16 eyeSilimela.

Utata kaPhilela unike amazwi wombulelo wosapho lakwaGilwa. Ukwathe uyavuya xa unyana wakhe ewele edabini lokuhlangula abantu abamnyama engcinezelweni.

Inkonzo yomngcwabo kaPhilela izakubase Komani, Ezibeleni ngomhla wama-29 EyeKhala. UPhilela ushiya ngasemva abazali bakhe kunye noodadewabo ababini.

ENGLISH TRANSLATION: 

Cape Town- The memorial service of Philela Gilwa was held on Saturday at Kilombo Village, Khayelitsha.

Gilwa died on Saturday night, 15 July, at Khayelitsha Day Hospital after he was stabbed in Town 2, close to the land occupation site of the Zwe Lethu community.

One of the involved parties said Philela had gone to rescue him after he was involved in a fight with one his comrades. Upon leaving that house, situated very close, to the land occupation site, they were confronted from the back by 7 knife wielding men who asked why they had beaten his relative. They tried to run away from them but one managed to stab Philela in the upper left back.

One woman and two men had been taken in for questioning regarding Gilwa’s death, one woman was charged with murder but the case against her was dismissed by the National Prosecuting Authority on the basis that the evidence at hand does not link the woman to the 7 men linked to the murder. This is despite eyewitness statements confirming that the woman had made threats against Gilwa’s friend who had been involved in the fight. The woman was subsequently released on Friday and so were the two male suspects. The investigation continues.

Gilwa arrived in Cape Town in April after he was suspended for 9 months at the University of the Free State (UFS) after taking part in the burning of a statue and increased racial tensions following a pitch invasion at UFS. He stayed in Kilombo Village up until the day he met his fate.

The memorial service was organized by Kilombo Village, Izwe Lethu Community, Pan African Student’s Movement of Azania (PASMA) and Fees Must Fall Western Cape (FMFWC).

Speaking on behalf of Kilombo Village, former church leader Xola Skosana described Gilwa as a victim of his environment: the township. Skosana described Gilwa’s killer as a boy who who used the act to prove his manhood, touching on issues of black masculinity in the township.

Speaker after speaker described Gilwa as a very humble person, very approachable and dedicated to the black struggle.

One speaker from Zwe Lethu, Alakhe July, described Philela as a leader and functionary of the movement. ‘Philela handled media and writing tasks for us’, said July. Another speaker from Zwe Lethu Zandile Msongelwa bemoaned the lack of involvement of the Fees Must Fall WC movement in the land struggle despite the movement having assured the Zwe Lethu community of their support on June 16.

Gilwa’s father gave the vote of thanks on behalf of the family. He said he was grateful that his son died fighting for a just cause, the total liberation of black people.

Philela will be buried in his home town of Queenstown, Ezibeleni on the 29th of July. He leaves behind his mother, father and two sisters.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s