Poetry

UMBONGO: Iyakhala Imbongi! 

SoulNature

Halala kaloku ma Afrika iyakhala imbongi
Yingxubakaxaka yantoni nale yonakalisa ilizwe lakowethu

Ngumbhodamo wantoni nalo uzisa intiyo kwisizwe sokhokho

Ngumbhadamo wantoni nalo udala iyantlukwano kumzi kaNtu

Ewe kaloku ithi yakuxaka ze ixake nee nkonde nee nkondekazi ibizwe ngokuba yintsumantsumane

Ithi yakuxaka kaloku ibe libholo elixake noosiyazi nditsho nee Kumkani zezizwe na kakade

Kuthi kobanje sikhale sikhabe ngawo omane kaloku sicele

iminyanya ijike ijonge kuthi

Sithi sakuhexa sonakale isizwe kaloku sibhenele kuQamata

Kuthi kwakuphela ubumbano nobuntu no bunye kwisizwe somntu omnyama sihlabe sikhangele siqhumise imphepho sicenge amabandla ,sicenge izihlwele

Hayi ma Afrika imbongi iyakhala kaloku

ikhaliswa sisimo sezwe lakowethu

Kwehla ntoni kwesisizwe sele sijongana ngezikhondo zamehlo kodwa sizalwa ngu mntu omnye

Kwehla ntoni nale nto aba mmelwane sele bajika babazintshaba

Asilwazi thina olonatshaba lwethu

Asilwazi na olonatshaba okufanele ukuba sihlabe kulo umkhosi

Kaloku ithi intetho yabadala isizwe sisizwe ngobumbano ,ngobunye nango buntu

Isizwe sisizwe ngokuba abantu bezizwe balondolozane

Kaloku mntana ka Ntu UMNTU NGUMNTU NGABANTU

Buphi ke ubuntu xa isizwe saseAfrika sijike saba libala lochuku

Xa isizwe sase Afrika sijike saba yindawo yezaphuselane sobukrelemnqa no bunqolobi

Embo kaloku Embo kaloku bantwana bo Mz’ontsundu

apho sasihleli ngoxolo nangobuntu

Umntu emazi omnye umntu ukuba ngumntu

Kaloku umntu yintywenka yamanzi

Akanasiqalo kwaye akagqibeki

Ahh Afrika Mzalikazi wam iyakhala imbongi ingqisha ikhaba ngawo omane imemelela ubunye be Afrika

Isukile imbongi esihlalweni

Ibiza ubumbano lwe Afrika

Kwehla ntoni nalento sele ikhaya lamaAfrika sele laba sezandleni zoondlebe zikhanya ilanga

Kaloku ngabo abafika batsala okhokho bethu babanika iqhosha elingena mntunja kwakunye nencwadi emlomo bomvu kanti bacima amehlo ,kanti bayaba mfamekisa

Mamelani kaloku zinkonde nani zikondekazi

Mamelani madoda nani bafazi

Umamele nawo kaloku mthinjana wase Afrika kuba kaloku nini abalingomso kwelilizwe lonakeleyo

Ndiyimbongi ndicela iindlebe

Nantsi into entungo

Ndihlaba ikhwelo kaloku bantwana baka Ntu ndithi umanyano nobuntu ze zibe yinduku yenu zemihla ngemihla ,nihlabe ngazo umkhosi nibuyisele iAfrika kwizandla zama Afrika

Ewe kaloku ngubhodamo

yintsumantsumane,

yingxubakaxaka,

Kodwa ubumbano nobunye zezona sitshixo zokuvula zisuse lamakhamandela aqamangele ilizwe lethu iAfrika

Ahh Afrika Mzalikazi wam mandikyeke Mzali mandikuyeke Kodwa abatwana baka Ntu bandivile!

Advertisements

Categories: Poetry

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.