UMBONGO: Iyakhala Imbongi! 

By: SoulNature

Halala kaloku ma Afrika iyakhala imbongi
Yingxubakaxaka yantoni nale yonakalisa ilizwe lakowethu
Ngumbhodamo wantoni nalo uzisa intiyo kwisizwe sokhokho
Ngumbhadamo wantoni nalo udala iyantlukwano kumzi kaNtu
Ewe kaloku ithi yakuxaka ze ixake nee nkonde nee nkondekazi ibizwe ngokuba yintsumantsumane
Ithi yakuxaka kaloku ibe libholo elixake noosiyazi nditsho nee Kumkani zezizwe na kakade
Kuthi kobanje sikhale sikhabe ngawo omane kaloku sicele
iminyanya ijike ijonge kuthi
Sithi sakuhexa sonakale isizwe kaloku sibhenele kuQamata
Kuthi kwakuphela ubumbano nobuntu no bunye kwisizwe somntu omnyama sihlabe sikhangele siqhumise imphepho sicenge amabandla ,sicenge izihlwele
Hayi ma Afrika imbongi iyakhala kaloku
ikhaliswa sisimo sezwe lakowethu
Kwehla ntoni kwesisizwe sele sijongana ngezikhondo zamehlo kodwa sizalwa ngu mntu omnye
Kwehla ntoni nale nto aba mmelwane sele bajika babazintshaba
Asilwazi thina olonatshaba lwethu
Asilwazi na olonatshaba okufanele ukuba sihlabe kulo umkhosi
Kaloku ithi intetho yabadala isizwe sisizwe ngobumbano ,ngobunye nango buntu
Isizwe sisizwe ngokuba abantu bezizwe balondolozane
Kaloku mntana ka Ntu UMNTU NGUMNTU NGABANTU
Buphi ke ubuntu xa isizwe saseAfrika sijike saba libala lochuku
Xa isizwe sase Afrika sijike saba yindawo yezaphuselane sobukrelemnqa no bunqolobi
Embo kaloku Embo kaloku bantwana bo Mz’ontsundu
apho sasihleli ngoxolo nangobuntu
Umntu emazi omnye umntu ukuba ngumntu
Kaloku umntu yintywenka yamanzi
Akanasiqalo kwaye akagqibeki
Ahh Afrika Mzalikazi wam iyakhala imbongi ingqisha ikhaba ngawo omane imemelela ubunye be Afrika
Isukile imbongi esihlalweni
Ibiza ubumbano lwe Afrika
Kwehla ntoni nalento sele ikhaya lamaAfrika sele laba sezandleni zoondlebe zikhanya ilanga
Kaloku ngabo abafika batsala okhokho bethu babanika iqhosha elingena mntunja kwakunye nencwadi emlomo bomvu kanti bacima amehlo ,kanti bayaba mfamekisa
Mamelani kaloku zinkonde nani zikondekazi
Mamelani madoda nani bafazi
Umamele nawo kaloku mthinjana wase Afrika kuba kaloku nini abalingomso kwelilizwe lonakeleyo
Ndiyimbongi ndicela iindlebe
Nantsi into entungo
Ndihlaba ikhwelo kaloku bantwana baka Ntu ndithi umanyano nobuntu ze zibe yinduku yenu zemihla ngemihla ,nihlabe ngazo umkhosi nibuyisele iAfrika kwizandla zama Afrika
Ewe kaloku ngubhodamo
yintsumantsumane,
yingxubakaxaka,
Kodwa ubumbano nobunye zezona sitshixo zokuvula zisuse lamakhamandela aqamangele ilizwe lethu iAfrika
Ahh Afrika Mzalikazi wam mandikyeke Mzali mandikuyeke Kodwa abatwana baka Ntu bandivile!

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: