TSOTSITAAL: From Ekasi to esChizini 

​​​​Thabang Modise
Ukusuka kwam’ ekasi bengijabulile, uyacabanga ukuyo geleza eVasirty yiphupho lawo wonke umjita wase kasi nje nge authi. Le prent ngibhala kanje ngizkhumbuza tuka emalangeni wam wokuqala daar esgela via UCT bafethu. Indlela beyi yinde uk’suka ejozi ngiya eKapa ngyohlangana nabantu abasha, itaal entsha nomhlaba omusha kodwa njenge ntwana yase kasi ngaz jutha ngathi ang’thukanga vele vele ngyabangena mara var var igwababa belikhona. Phela khumbula ukuthi angicavi muntu and worse ke ngireye nge last money akuna kuthi mekungathiwa ngi applaye kwi fly-by-night ngine nyuku yok’buyela emuva sametime service. Mara sabangena safika khona kule sgela sakhona, ismanga engahlanga naso ngabona ukuthi umuntu udhibene nentwembi la! Isgela esingaka! Nasi istory sam ngsa wuma fik’izolo eKapa nase s’chizini.

Ngahlika etaxini ephuma eTown bangibeka lapha eLower campus ngase Maquard via Bexter. Into nje yok’qala eyang mangaza ukuthi aboDakie baringa isngamla nje flat out. Khumbula ukuthi mina ngiphuma endaweni la kuringwa noma eyiphi ilanguage mara is’ngamla besinga theshiswa fokol, nase sgela eHigh school bengigeleza islungu nge siZulu uyang’thola. Mara fede ngabangena lapha ngidhibana nabantu ngibuza nges’Zulu bang’phendula nges’lungu enhliziyweni ng’shaya i “cava lama coconut azozenza ngathi amangamla”. Ng’gcina seng’fika daar eRes is’bhilivane esithe ngiye klhona eKopano Residence.
Into nje yok’qala engenze ngakhumbula ekhaya ukuthi umuntu sekazo bloma nabo mamas boy madoda. Fede into yok’qala mengifika kule room engifakwe kulo nga bhelela igrootman sakhuluma kanje; me: ekse ntsha, brother: ekse ntwana yam ufikile daar, me: mfana seng’ grand nou nginga buya ekasi azkhiphi yiso abomnyamane baringa is’ngamla mfethu, brother: hahaha uz’khethele boy manje bloma nawe uzobuya so uyi coconut, me: ungafi yase mzini ngzobuya ngfana nje lento eyenzeka la umbhedo nje, labafana abazi fokol…

O-week went by ovias senginezi mpintshi wena ngamla, dakie, calad, ndiya benginga khethi bengBloma nje standard. Ismoko siqale mesizoqala esgela ngoba nje into yok’qala bathi sya typA la asibhali nge ball-pen. Madoda mina ngazelaphi ukuspanisa lento except mengshaya inamba kwamngan’wam sijaiva (the computer) ngyay bona naleyo ukubhala, leslungu sabantu aba slem sizophuma vah kule khanda lase lokshin ngaz buza dai teyt ngizbuza ngyaz phendula. Kwa landela indaba yokuthi amathiza wonke aringa is’ngamla manje mina mengingaz tholi k’mele ngyo shaya isiZulu seEnglish lapha ngyoz hlaza? Mara ngaz tshela ukuthi mina ngya fosta vele ngzobangena! Angzanga la ngokuzozi bhay’zisa (hyping myself) mina ngintwana yase msodra (Soweto) ngyafosta kuzekulunge, ngikhule ngi hhesha (this means ukufosta) ngeke nghluleke nou. Ukukhuluma ivar ngancedwa ukungasabi ukukhuluma yikho nga gcina sengikwazi ukuringa islungu shap. Mara kwathi

kushaya uMarch singenile esgela besengizwa ukuthi ngikhulume islungu esidlula lesi engis’khulume impilo yam yonke daar ekasi and ke inqondo beyikhathele ukucabanga isentence before ngikhuluma, khumbula ukuthi islungu asika phumi ngama khala yikho k’mele ngicabange before ngikhuluma yabo ngyashe abo “the the the” ababhaya ekhanda before ngisho into engifuna ukuyisho.

Amangamla nabo chiz-boy bebathanda nok’hleka umuntu meka ringa isngamla ngoba bebathi “you sound funny sometimes” bese mina ke ngoba ngiyimi ngibashaya nge “nawe you’d sound funny if you spoke my language at least mina i know morethan one language” mara enhliz’weni ngyaz buza ukuthi kanti islungu sine sounds (accent) naso hahaha. But sengikhuluma iqiniso bekungathi umuntu uzohluleka la esgela mewubheka ukuthi abantu bayenza ngathi bona abana nkinga or akukho nzima la esgela. Yangishaya itest yokuqala mengithi ngibuza amagenge engifunda nawo ang’tshela abo “the test was just fine” erh ngabona ukuthi umuntu ngathi uDom or maybe ngishayiwa yile slungu ngiz’buza everyday, kanti ukubuya kwama results ngibona abantu abaphuma kulezigela zabo eziExpensive ukuthi zibashayile nabo azange ngaphinda ngaz’thuka, ngabona ukuthi syafana sonke la. Ispan yispan ukuthi uphuma es’chizini or ekasi zisibuyela sonke la! yilapho ngaqala khona ukuzithemba ngesgela nange ringas yam.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: