Month: August 2017

BREAKING NEWS: Banqunyanyisiwe abane e-CPUT| 4 student leaders suspended at CPUT

Staff Writer  Ekapa- Idyunivesithi i-CPUT inqumamise abafundi abane malunga noqhankqalazo lwabafundi oludibene nokunqongophala kwamagumbi okulala. I-Vernac News ifumanise ukuba u-Ayakha Magxothwa, Lukhanyo Vanqa, Neo Mongale kunye no Sivuyise Nolusu banqunyanyisiwe emva kokubandakanyeka kuqhankqalazo lwangoMvulo. Kwileta enqumamisa aba bafundi iDyunivesithi ithe banqunyanyiswa ngenxa yokophula umthetho wokuziphatha weli ziko. Kukwavakala nokuba idyunivesithi ifumane umyalelo weNkundla ePhakamileyo onqanda […]

‘Buyisa imali yethu’ | NSFAS demands WSU student to #PayBackTheMoney

Staff Writer I-arente encedisa abafundi abangathathi ntweni (NSFAS) kumaziko aphakamileyo wemfundo ikhuphe ingxelo ethi umfundi obandakanyeka kwisigigaba sokufumana izigidi ezilishumi elinesine (R14 million) ngempazamo makahlawule imali ayisebenzisileyo. Oku kuza emva kokuba umfundi wase Walter Sisulu University (WSU) ubhaqwe enesithonga semali ekhutshwa liqumrhu elincedisa abafundi abangathathi ntweni uNSFAS. I-NSFAS ikhuphe ingxelo kwikhasi uFacebook isithi lomfundi wasetyhini […]

Abafundi baseUCT bathi ‘‪phantsi ngobudlwengu’ | ‘Disrupt rape culture’ protest held at UCT

Staff Writer  Ekapa- Iqela lamanina angamatshintliziyo ebebambe uqhankqalazo lwenzolo oluchasene nomkhwa wodlwengulo kwiDyunivesithi yaseKapa ngoLwesibini. Oluqhankalazo beluququzelelwe yi AIDS Healthcare Foundation (AHF) ibambisene namaqela amatshantlaziyo afana ne UCT Survivors kunye ne UCT Sexual Assault Response Team.  Abaqhankqalazi bebebambe inzolo, besenza umngcelele osuka kwikhampasi enkulu ukuya eBremner. Imilomo ibivalwe ngeteyiphu emnyama. Izalathi zoqhankqalazo bezinamagama wabaswelekayo ngenxa […]

BREAKING NEWS: Zinqunyanyisiwe izifundo eCPUT eKapa | CPUT Cape Town classes suspended

Sakhikhaya Dlala & Simbarashe Nyatsanzi Ekapa – Zinqunyanyisiwe izifundo namhlanje e-CPUT, kwikhampasi yaseKapa kulandela uqhankqalazo lwabafundi abakhalazela ukunqongophala kwamagumbi okulala. Abaphathi baledyunivesithi bagqibe ngelokuzivala iiklasi namhlanje emva koluqhankqalazo. Kwiinkcazelo ekhutshwe namhlanje, abaphathi batyhola abafundi ngokukhupha abasebenzi nabafundi kumagumbi okuphangela nokufunda kwanokutshiswa kwe-ofisi ekwiholo likawonke-wonke. “Kunqongophele amagumbi wokulala apha kule dyunivesithi, yiyo lento sizibandakanya koluqhankqalazo”, uphawule […]

Uzuze ibhaso lama-R20 000 umfundi wase-UCT |UCT student wins R20 000

Sakhikhaya Dlala Cape Town- UNkosinathi ‘Smallz’ Dlamini ubhengezwe njengophume phambili kukhuphiswano obeluququzelelwe ngabakwa Old Mutual phantsi hashtag #OMGWAP17. I -#OMGWAP17 Ibilukhuphiswano lakwa Old Mutual obelujolise ekufundiseni ngokonga nangokulawula ukusetyenziswa kwemali. Ababethabatha inxaxheba kolukhuphiswano bekumele bashicilele ividiyo besenza umculo we-rap okanye umbongo. Umlenze wokugqibela wolukhuphiswano ububanjelwe e-UCT kuLwesine weveki edlulileyo nalapho abo bebethabatha inxaxheba babonakalise khona […]

Back To Top