Day: August 2, 2017

POEM: If We Must Die (isiXhosa) 

Iguqulelwe ngu: Akha Tutu Scroll down for original English poem         Ukuba sifanele sife Ukuba sifanele sife Ukuba sifanele sife- makungabi ngokunga siziinkabi zehagu ezizingelwe zaza zashicilelwa ngokungenasidima ngoxa zirhangqwe zizinja ezizizisu zithe nca emqolo zikhonkotha ngenkohlakalo zihlekisa ngathi njengabaqalisekiweyo. Ukuba sifanele sife-Owu, masibhubhe sizizihandiba, ukuze igazi lethu elixabisekileyo lingachithakaleli ilize; ukuze nala […]

Back To Top