POEM: Qhawekazi #WomensDay

By: Nozipho Madlala 

Yek’ umdal’ ek’bumbel’ indoda
Eth’ uqedile ngendalo
But without your beauty
Wabona k’shoda
Ithi ngik’hlebel’
is’mang’ oyisona
Wen’ owanyakazis’ amazul’
Emandul’
Owaqhakazis’ umhlaba
Kuhle kwelanga seliyoshona
Qhawekazi
Your lips breed waterfalls
Izimpophoma zolwazi
Namazwi akhayo
You’re life
A breath of fresh air
Uyayidlal indim’ oyibekelwe
Sekukub’ emzini
Wen’ olal’ uvuk’ empini
As soft and gentle as you are
Ukwaz’ uk’sukum’ uy’ bamb’ uqine
That’s why njalo ng’fis’ uwine
Ngoba ngiyabaz’ ub’nzima bakho
Nezifiso zakho
Qhawekazi
Dadewethu
I salute you
Woman of virtue
Wen’ ogcwalis’ umhlaba ngempilo
Wen’ oth’ sek’band’ ekhaya
Uphenduk’ umlilo
You’re fire
Uleth’ uk’fudumala
Size sikhohlwe indlala
Wen’ ovus’ imizi
Esehlulelikil’ amadoda
Kodwa usabizwa ngomsizi
Whether siyisho ngesiZulu
Noma nges’Ngisi
Qhawekazi
Dadewethu
I salute you
Woman of virtue
You’ll remain my hero
My pillar
Wen’ ophilel’ abanye
Nom’ usuk’delil uk’phila
Wen’ odela konke
Uphenduk’ islima
Ngomoya wakho wok’thula
Wen’ okhala ngamadolo
uThix’ uyezwa uzok’phendula
Qina ngob’ uyang’khuthaza mina
Qhawekazi
Dadewethu
I salute you
Woman of virtue

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: