Poetry

POEM: Qhawekazi #WomensDay

Nozipho Madlala 

 
Yek’ umdal’ ek’bumbel’ indoda

Eth’ uqedile ngendalo

But without your beauty

Wabona k’shoda

Ithi ngik’hlebel’

is’mang’ oyisona

Wen’ owanyakazis’ amazul’

Emandul’

Owaqhakazis’ umhlaba

Kuhle kwelanga seliyoshona

Qhawekazi

Your lips breed waterfalls

Izimpophoma zolwazi

Namazwi akhayo

You’re life

A breath of fresh air

Uyayidlal indim’ oyibekelwe

Sekukub’ emzini

Wen’ olal’ uvuk’ empini

As soft and gentle as you are

Ukwaz’ uk’sukum’ uy’ bamb’ uqine

That’s why njalo ng’fis’ uwine

Ngoba ngiyabaz’ ub’nzima bakho

Nezifiso zakho

Qhawekazi

Dadewethu

I salute you

Woman of virtue

Wen’ ogcwalis’ umhlaba ngempilo

Wen’ oth’ sek’band’ ekhaya

Uphenduk’ umlilo

You’re fire

Uleth’ uk’fudumala

Size sikhohlwe indlala

Wen’ ovus’ imizi

Esehlulelikil’ amadoda

Kodwa usabizwa ngomsizi

Whether siyisho ngesiZulu

Noma nges’Ngisi

Qhawekazi

Dadewethu

I salute you

Woman of virtue

You’ll remain my hero

My pillar

Wen’ ophilel’ abanye

Nom’ usuk’delil uk’phila

Wen’ odela konke

Uphenduk’ islima

Ngomoya wakho wok’thula

Wen’ okhala ngamadolo

uThix’ uyezwa uzok’phendula

Qina ngob’ uyang’khuthaza mina

Qhawekazi

Dadewethu

I salute you

Woman of virtue

 

 

 

 

Advertisements

Categories: Poetry

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.