Day: August 10, 2017

UCT Actuarial Science student found dead | Ufunyenwe ebanda umfundi

Staff Reporter Scroll down for English Ekapa- IDyunivesithi yaseKapa ikhuphe ingxelo isazisa ngokusweleka komnye wabafundi. Ibambela lenqununu uNjingalwazi Daya Reddy uthe igama lalomfundi ngu Tiyiselani Mpangane oneminyaka engamashumi amabini. “Unkosazana Mpangane ufunyenwe eswelekile kwigumbi lakhe lokulala eObz Square kubusuku bangoLwesibini umhla wesi-08 EyeThupha 2016. Ushiya ngasemva abazali kunye nomntakwabo” uphawule watsho uReddy. UMpangane ebekwinqanaba lesithathu […]

Back To Top