UCT Actuarial Science student found dead | Ufunyenwe ebanda umfundi

Staff Reporter
Scroll down for English
Ekapa- IDyunivesithi yaseKapa ikhuphe ingxelo isazisa ngokusweleka komnye wabafundi.
Ibambela lenqununu uNjingalwazi Daya Reddy uthe igama lalomfundi ngu Tiyiselani Mpangane oneminyaka engamashumi amabini. “Unkosazana Mpangane ufunyenwe eswelekile kwigumbi lakhe lokulala eObz Square kubusuku bangoLwesibini umhla wesi-08 EyeThupha 2016. Ushiya ngasemva abazali kunye nomntakwabo” uphawule watsho uReddy. UMpangane ebekwinqanaba lesithathu efundela ukuba yiNzululwazi Ngokwezibalo.
Uphando kwi-intanethi lubonakalisa ukuba uMpangane wagqiba amabanga aphezulu EQinisweni Secondary School e-Ivory Park, eMpuma Goli apho wafumana amanqaku aphezulu kuzo zonke izifundo zakhe.
Ukufa kukaMpengane okungaginyisi mathe yinto eqhelekileyo e-UCT. Abafundi abaninzi abathe basutywa kukufa, basweleka bebodwa kumagumbi abo kungekho mntu unokunika inkcazelo ecacileyo.
UNjingalwazi Reddy uthe iinkcukacha ezithe vetshe malunga nenkonzo yesikhumbuzo kunye nomgngcwabo zizakudizwa kungekudala.
IDyunivesithi inikezele ngeenkonzo zayo zoluleko lomphefulo kubafundi nakubasebenzi abadandathekileyo.
English Translation: 
Cape Town-  The University of Cape Town (UCT) has released a statement announcing the death of one of their students.
The Acting Vice-Chancellor, Professor Daya Reddy, identified the student as 20 year old Tiyiselani Mpangane. “Ms Mpangane was found dead in her room at Obz Square on Tuesday evening, 8 August 2017. She is survived by her parents and a sibling” said Reddy. Mpangane was a 3rd year actuarial sciences student.
Online research shows that Mpangane had matriculated in 2015 from Eqinisweni Secondary School in Ivory Park, East of Johannesburg scoring 7 As in her subjects.
Mpangane’s mysterious death is all too familiar at the institution. Many students who die are usually found dead in their rooms without anyone knowing how it could have happened.
Professor Reddy said that details of her funeral and memorial services will be announced at a later stage.
The University has offered counseling services for both staff and students “Human Resources Department for staff members and the Student Wellness Service for students”, the statement said.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: