UCT fine art student passes on in her sleep | Moithuti wa UCT o hlokofala borokong

Sakhikhaya Dlala & Hunadi Seabela 

Scroll down for English
Mola ba sa tshošitšwe ke seo se  naganelwago go ba go ipolaya ga yo mongwe wa baithuti bekeng ya go feta, yunibesithi e thulana le lehu le lengwe gape.
Tshiamo Naledi Letlhogonolo Pinky Mayeng (24) o hlokofaletše malaong a gage a le ga koko wa gage ka Lamorena, 13 August, go la Kimberley. Lehu le le tsebišitšwe ke ba tša bokgabo _Iqhiya_ go Facebook letsatsing la go latela.
Mayeng – o tšwelela Pretoria – o belegwe ka la 18 Mopitlo 1993 gomme o be a le go ngwaga wa boraro wa go ithutela tša bokgabo sekolong sa maemo Michaelis School of Fine Art.
Ba _Iqhiya_ ba re botša ka moo borutho bja gagwe bo kgomilego dipelo tša batho kamoka bao ba bilego le mahlatse a go kopana le yena.
O be a le wa tša bokgabo, morwedi, kgaetšedi, motswala, mogwera, moratiwa ebile a le mma go katse Neox.
Tirelo ya kgopolo e tla swarelwa Cape Town ka Mošupologo, 21 Phato 2017, go la A4 Arts Foundation, Buitenkrant Street go thoma ka 17h30.
A moya wa gagwe o robale ka khutšo.
English Translation: 


Reeling from the shock of a suspected suicide just last week, the University of Cape Town (UCT) has suffered yet another death.


Tshiamo Naledi Letlhogonolo Pinky Mayeng (24) died in her sleep at her grandmother’s place on Sunday, 13 August, in Kimberley. Her death was announced by the artist collective Iqhiya on Facebook the following day.


Mayeng who hails from Pretoria was born on the 18th of April 1993, she was in her third year studying fine arts at the prestigious Michaelis School of Fine Art.


“Her openness to the world touched the hearts of everyone she met. She was an artist, daughter, sister, cousin, friend, lover and a mother to Neox the cat”, said the Iqhiya collective.
Her memorial service will be held in Cape Town on Monday, 21 August 2017, at A4 Arts Foundation on Buitenkant Street from 17h30.
May her soul Rest In Peace.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: