Advertisements

Day: Aug 23, 2017

IZIMVO: Ukohluthwa komhlaba (isiXhosa)

Aphiwe Qinisile Ukohluthwa komhlaba kubanini bawo ngendlela engenabulungisa ngunobangela wendlala, ukungalingani ngokwezoqoqosho kunye nobundlobongela obuphezulu kwiilokishi zeli.   Imimandla eyaziwa njengeelokishi zeli namhlanje yileyo yayisaziwa njengomhlaba ongenabutyebi mandulo. Yilonto ke abantu abaNtsundu […]

Advertisements
Scroll back up