Day: August 23, 2017

IZIMVO: Ukohluthwa komhlaba (isiXhosa)

Aphiwe Qinisile Ukohluthwa komhlaba kubanini bawo ngendlela engenabulungisa ngunobangela wendlala, ukungalingani ngokwezoqoqosho kunye nobundlobongela obuphezulu kwiilokishi zeli. Imimandla eyaziwa njengeelokishi zeli namhlanje yileyo yayisaziwa njengomhlaba ongenabutyebi mandulo. Yilonto ke abantu abaNtsundu bathi bathathwa kwimihlaba yabo bayokulahlwa kwiindawo esizazi njengoogobithyolo namhlanje. Injongo yayikubohlutha inqatha emlonyeni. Yayikukuba bahlale kwindawo eyodwa babengamakheswa, ukutsho apho amathuba okuba baziqalele awabo […]

Back To Top