Poetry

INKONDLO: Izimvu-Mbumbulu (isiZulu)

Nozipho Madlala

Naz’ izimvu-mbumbulu

Zigcwel’ izinkundla

Zinonile,

Zigon’ izikhundla

Zembethe, zondlekile

Zifumbeth’ amathemb’

Abalahlekile

Zibhongis’ okwezingonyama

Bayabuza, wake wabonaph’

Izimpumputhe ziholana?

Kodwa bheka,

Naz’ izimvu-mbumbulu

Zizungezwe ubumnyama

Zilingis’ izimungulu

Zigodl’ izimfihlo zezulu

Zith’ uyosembulela nath’

uNkulunkulu

Zinjalo ke, izimvu-mbumbulu

 

Kodwa uph’ umelusi wazo

Of’evuka nazo?

Iph’ incwad’ eth’

Uyez’ uMsindisi?

Ngoba bheka,

Amadlel’ al’hlaza

Asagcwal’ izimpisi

Izimvu-mbumbulu

Zabavangeli nabefundisi

Zidukis’ abantu bethu

Ngamagam’ amakhul’ es’Ngisi

Khuzani!

Naz’ izimvu-mbumbulu

Zidlala ngendlala yethu

Zigcwel’ amatende

Zidlala ngok’dumala kwethu

Zilingis’ abampofu

Zigodl’ umcebo wezulu

Zith’ uyos’busisa nath’

Unkulunkulu

Zinjalo ke, izimvu-mbumbulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Categories: Poetry

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.