INKONDLO: Izimvu-Mbumbulu (isiZulu)

Nozipho Madlala
Naz’ izimvu-mbumbulu
Zigcwel’ izinkundla
Zinonile,
Zigon’ izikhundla
Zembethe, zondlekile
Zifumbeth’ amathemb’
Abalahlekile
Zibhongis’ okwezingonyama
Bayabuza, wake wabonaph’
Izimpumputhe ziholana?
Kodwa bheka,
Naz’ izimvu-mbumbulu
Zizungezwe ubumnyama
Zilingis’ izimungulu
Zigodl’ izimfihlo zezulu
Zith’ uyosembulela nath’
uNkulunkulu
Zinjalo ke, izimvu-mbumbulu
 
Kodwa uph’ umelusi wazo
Of’evuka nazo?
Iph’ incwad’ eth’
Uyez’ uMsindisi?
Ngoba bheka,
Amadlel’ al’hlaza
Asagcwal’ izimpisi
Izimvu-mbumbulu
Zabavangeli nabefundisi
Zidukis’ abantu bethu
Ngamagam’ amakhul’ es’Ngisi
Khuzani!
Naz’ izimvu-mbumbulu
Zidlala ngendlala yethu
Zigcwel’ amatende
Zidlala ngok’dumala kwethu
Zilingis’ abampofu
Zigodl’ umcebo wezulu
Zith’ uyos’busisa nath’
Unkulunkulu
Zinjalo ke, izimvu-mbumbulu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: