OPINION: Ithetha ukuthini inkxaso engagungqiyo | What does solidarity mean? #FeesMustFall

Sesethu Fikeleni 
Sukela kwaqala uqhankqalazo lwemfundo yamahala ngonyaka wamwaka amabini aneshumi elinesihlanu (2015), apho abafundi babefuna imfundo yamahala edyunivesiti. Lwathi ke uqankqalazo elo lwabangela ukuba iqela alafundi bazibona besezandleni zabakwaNtsasana. Bekuthi ke xa bevela eNkundleni bezomamele isicelo sebail, kugcwale eNkundleni ngabanye abafundi bezobaxhasa. Umfutho wokuxhasa abo babebanjiwe ubumninzi kakhulu, ngokuthi xa beyovela eNkundleni yamatyala bakhatshwe ngogxa babo. Le nto ibixhaphake kakhulu kuzozonke idyunivesiti. Lithe ngokuba ixesha lihamba lehla inani labafundi abaxhasha abo babebanjiwe, nangona besaqhubeleka besiya eziNkundleni.
Ngendlela ibisenzeka ngayo yonke le ibithandabuzisa kwabo babebanjiwe, kuba kaloku bebethi bona xa besiya eNkundleni, abanye abafundi bona beqhubeleka nezifundo zabo. Ukhumbule kaloku ukuba lamatyala oyanyaniswa noqhankqalazo lwemfundo yamahala, asaxoxwa kunamhlanje. Ngendlela le atsala ngayo lamatyala abangela uxinezelelo kwabo bafundi, kuba bazibona ngathi abasakhathalelwanga ngogxa babo kuba ngoku baya bodwa kwiinkundla zamatyala. Abanye babo abafundi bafika nje kwinkundla bame nje imizuzu emibini emva koko athi umantyi “Your case has be postponed” atsho exela umhla lowo lizothi liphinde lichotshelwe ngalo ityala, “Be back here in this court 08:30am in the morning”.
Loo mazwi kamantyi ebeyenza ibencinci intliziyo kuba uyashiyeka kwizifundo, ngelithuba uzomiswa enkundleni imizuzu emibini emva koko uxelelwe ityala limisiwe kuba kufuneka kwenziwe uphando. Ke kaloku yonke le yenzeka kunyaka wamawaka amabini aneshumi lesithandathu (2016). Phofu ke amatyala la abafundi babekwe wona awacacanga kwaphela.
Le nto ke yokuquqa kwiinkundla zamatyala isaqhubeka kunanamhlanje, kodwa kuyo yonke ke lonto alusekho uxhaso lwabafundi kwabo babebanjiwe. Ngendlela olunqabe ngayo uxhaso kunzima nokuba kubekho umntu omnye enkundleni ezoxhasa abafundi xa bevela. Isizeka bani ke kwanemibutho le abafundi baphantsi kwayo kunzima noba iyoxhasa abafundi bayo. Into embi aba bafundi baquqa kwiiNkundla zamatyala bayaphoswa ziiklasi ebekufanele bayazingena. Umxhelo kwabanye abafundi uya uphela ngophela kuba lamatyala awahambeli ndawo ukusukela ngonyaka wamawaka amabini anesihlanu kwinyanga yeDwarha.
Umbuzo onzima ngowokuba ingaba abo babebanjiwe bayakuze baluxhase uphulo lwemfundo yamahala xa kungekho hoyo nankxaso kwabo bathi bangamaxhoba omzabalazo? Ingaba inkxaso ayizophela kolwasuku lokuqala ukuvela kwiNkundla. Amasi abekwe elangeni kuba kaloku akukho mntu okufunayo ukubanjwa aquqe enkundleni iminyaka libe ityala lingahambeli ndawo, ze uthi xa ufika eNkundleni ume phambi koMantyi imizuzu emibini kuthiwe limisiwe ityala.
English summary:
What does solidarity mean? 
Many students who were arrested and charged for participating in Fees Must Fall have their lives disrupted by endless court cases. This comes at the backdrop of these people being students first before they are activists. The endless postponement of court cases has seriously disadvantaged students as they have to negotiate their duties between being students and court attendees. To add salt to injury, there is very little support from those who once claimed to be supporters of the student struggle.
The endless court cases coupled with the lack of support and the potentially devastating consequences thereof compel one to ask, what is the meaning of solidarity?

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: