Day: August 26, 2017

Uzuze ibhaso lama-R20 000 umfundi wase-UCT |UCT student wins R20 000

Sakhikhaya Dlala Cape Town- UNkosinathi ‘Smallz’ Dlamini ubhengezwe njengophume phambili kukhuphiswano obeluququzelelwe ngabakwa Old Mutual phantsi hashtag #OMGWAP17. I -#OMGWAP17 Ibilukhuphiswano lakwa Old Mutual obelujolise ekufundiseni ngokonga nangokulawula ukusetyenziswa kwemali. Ababethabatha inxaxheba kolukhuphiswano bekumele bashicilele ividiyo besenza umculo we-rap okanye umbongo. Umlenze wokugqibela wolukhuphiswano ububanjelwe e-UCT kuLwesine weveki edlulileyo nalapho abo bebethabatha inxaxheba babonakalise khona […]

Back To Top