Uzuze ibhaso lama-R20 000 umfundi wase-UCT |UCT student wins R20 000

Sakhikhaya Dlala


Cape Town- UNkosinathi ‘Smallz’ Dlamini ubhengezwe njengophume phambili kukhuphiswano obeluququzelelwe ngabakwa Old Mutual phantsi hashtag #OMGWAP17.
I -#OMGWAP17 Ibilukhuphiswano lakwa Old Mutual obelujolise ekufundiseni ngokonga nangokulawula ukusetyenziswa kwemali. Ababethabatha inxaxheba kolukhuphiswano bekumele bashicilele ividiyo besenza umculo we-rap okanye umbongo.
Umlenze wokugqibela wolukhuphiswano ububanjelwe e-UCT kuLwesine weveki edlulileyo nalapho abo bebethabatha inxaxheba babonakalise khona izakhono zabo phambi kwegquba labafundi eJammie Plaza.
Emva koko kuye kwatyunjwa abantu abathathu abagqwesileyo nabazuze amabhaso abo emva kokuvotelwa kwi-intanethi.
U-Old Mutual ubhengeze lo ka Dlamini njengophume phambili ngeevoti ezingama 2170, ze kwalandela uPalesa ‘Linnah’ Ditshego ngeevoti ezili 1868 kwindawo yesibini kwindawo yesithathu nguSiliziwe ‘UniqueKid’ Boya.
USmallz uxelele uVernac News ukuba ubulela umdali nakubantu abamxhasileyo. Xa ebuzwa ukuba uzakiyenzani imali engaka uphendule ngelithi ‘Ndizakubhatala isishumi ecaweni ze ndiyityale enye’.
English summary:
Nkosinathi ‘Smallz’ Dlamini has won R20 000 after getting the Most number of votes in the #OMGWAP17 organized by Old Mutual.
The competition required participants to shoot a video of rap song or poem including lyrics that encourage sound financial management.
‘Smallz’ plans on honoring God with a tenth of his winning and investing the rest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top