BREAKING NEWS: Zinqunyanyisiwe izifundo eCPUT eKapa | CPUT Cape Town classes suspended

Sakhikhaya Dlala & Simbarashe Nyatsanzi
Ekapa – Zinqunyanyisiwe izifundo namhlanje e-CPUT, kwikhampasi yaseKapa kulandela uqhankqalazo lwabafundi abakhalazela ukunqongophala kwamagumbi okulala.

  Babethwa ngumoya abafundi eCPUT emva kokuvalwa kweeklasi (ifoto: Simbarashe Nyatsanza)

  Abaphathi baledyunivesithi bagqibe ngelokuzivala iiklasi namhlanje emva koluqhankqalazo. Kwiinkcazelo ekhutshwe namhlanje, abaphathi batyhola abafundi ngokukhupha abasebenzi nabafundi kumagumbi okuphangela nokufunda kwanokutshiswa kwe-ofisi ekwiholo likawonke-wonke.
  “Kunqongophele amagumbi wokulala apha kule dyunivesithi, yiyo lento sizibandakanya koluqhankqalazo”, uphawule watsho omnye umfundi okhethe ukungasiniki igama lakhe. Uqhubeke wathi “kudala siziphakamisa ezizikhalazo ukususela ngenyanga yoMqungu. Abanye bethu banxuse kumagumbi wabahlobo bethu kwaye lonto yenza singakwazi ukuzinikezela ngokupheleleyo esikolweni. Sifunda abaphathi baledyunivesithi balungise lo mba, ukuba bayohluleka singakunyanzeleka sivale kwanto esebenzayo kule dyunivesithi de kufunyanwe isisombululo kule ngxaki”.
  Olu qhankqalazo lwanamhlanje lulandela isiganeko esifana nqwa nesi ebesehle ngoLwesihlanu odlulileyo.
  Abaphathi bedyunivesithi bathe izifundo zizakuqhubeka ngomso.
  English: 
  Cape Town- Classes have been suspended today at the Cape Peninsula University of Technology, Cape Town Campus, following a minor shutdown led by students calling for a solution to the residence issues currently plaguing the University.
  CPUT management on Monday resolved to close the campus after the protest action. In a statement released this morning, they allege that the students forced staff and students out of classes and torched one of the offices in the multipurpose hall.
  “We don’t have enough residences at CPUT,” says a member of the student body on condition of anonymity. “Students have been raising this concern since January. We have been forced to squat with friends since the beginning of the year and this is not conjusive for our learning at all. We want management to address this critical issue, failure of which will leave us with no option but to continue with the disruption of the normal functioning of the University. We will not stop until a satisfactory solution is reached.”
  A similar incident occurred on Friday the 25th of August.
  CPUT management said that classes will resume tomorrow.

  Leave a Reply

  Back To Top
  %d bloggers like this: