Day: August 29, 2017

Abafundi baseUCT bathi ‘‪phantsi ngobudlwengu’ | ‘Disrupt rape culture’ protest held at UCT

Staff Writer  Ekapa- Iqela lamanina angamatshintliziyo ebebambe uqhankqalazo lwenzolo oluchasene nomkhwa wodlwengulo kwiDyunivesithi yaseKapa ngoLwesibini. Oluqhankalazo beluququzelelwe yi AIDS Healthcare Foundation (AHF) ibambisene namaqela amatshantlaziyo afana ne UCT Survivors kunye ne UCT Sexual Assault Response Team.  Abaqhankqalazi bebebambe inzolo, besenza umngcelele osuka kwikhampasi enkulu ukuya eBremner. Imilomo ibivalwe ngeteyiphu emnyama. Izalathi zoqhankqalazo bezinamagama wabaswelekayo ngenxa […]

Back To Top