Day: August 30, 2017

BREAKING NEWS: Banqunyanyisiwe abane e-CPUT| 4 student leaders suspended at CPUT

Staff Writer  Ekapa- Idyunivesithi i-CPUT inqumamise abafundi abane malunga noqhankqalazo lwabafundi oludibene nokunqongophala kwamagumbi okulala. I-Vernac News ifumanise ukuba u-Ayakha Magxothwa, Lukhanyo Vanqa, Neo Mongale kunye no Sivuyise Nolusu banqunyanyisiwe emva kokubandakanyeka kuqhankqalazo lwangoMvulo. Kwileta enqumamisa aba bafundi iDyunivesithi ithe banqunyanyiswa ngenxa yokophula umthetho wokuziphatha weli ziko. Kukwavakala nokuba idyunivesithi ifumane umyalelo weNkundla ePhakamileyo onqanda […]

‘Buyisa imali yethu’ | NSFAS demands WSU student to #PayBackTheMoney

Staff Writer I-arente encedisa abafundi abangathathi ntweni (NSFAS) kumaziko aphakamileyo wemfundo ikhuphe ingxelo ethi umfundi obandakanyeka kwisigigaba sokufumana izigidi ezilishumi elinesine (R14 million) ngempazamo makahlawule imali ayisebenzisileyo. Oku kuza emva kokuba umfundi wase Walter Sisulu University (WSU) ubhaqwe enesithonga semali ekhutshwa liqumrhu elincedisa abafundi abangathathi ntweni uNSFAS. I-NSFAS ikhuphe ingxelo kwikhasi uFacebook isithi lomfundi wasetyhini […]

Back To Top