UMBONGO: UNCUTHU LONCWADI YINCINDI YOBUSI

By: Kamva Ndesi

Ndome nko!
Kwaye ndinxaniwe nje, ndinga ndingafunda uncuthu loncwadi olubhalwe ngolwimi lwenkobe olusulungekileyo.
Ndithetha ngoncwadi olubhalwe ngumntwan’omgquba, kuba kaloku uzayinonga ngezangotshe zakwaxhosa!
Ngathi ndiyambona umzali ebobotheka seyebezelisa imibele esith “nyana-wam nyana-wam”, emva kokubona amatile-tile enziwe ngumzukulwana kaPhalo ezama ukubhala uncwadi olunencindi yobusi.

Ewe, ndilangazelela ukutyebisa amathamb’engqondo ngokupha iliso isondlo esixoza umxhelo.
Ndilangazelela isabelo kubuteke-teke belonqatha lalufudula lisondla inkonde zakuthi.
Ndinga ndingarhabula kweloselwa lamas’angqumbululu zingqaka zolwazi oluntsokothileyo lwakwaXhosa.
Kunamhlanje nje isaqhwithi sivuthuza kanye isizwe siphelelwe ngamandla, kuba siswelinyameko!
Baphi na ooWk Tamsanqa, bazokhumbuz’umz’ontsundu ukuba eneneni ithemba liyaphilisa?

Hayi, Ubumnandi bokulahleka phakathi kwengcinga zombali.
Ndithini ulibala ngobuhle obuzotywa liliso lengqondo, liwubeka gca umfanekiso ntekelelo?
Kaloku ukufunda bubutyebi obungangxengwanga.
Umfundi uyazikhethela ukuba abalinganiswa babenawuphi umfanekiso, elandela imiqathango esuka kumbhali.
Umbhali wabelana nabafundi ngamaqhinga okuphila ubomi, maxa wambi ethathela kumava akhe.
Ngenxa yonqongophala kwamatsha ntliziyo afuna ukudlulisa ulwazi ngosiba, isizwe sakuthi sicula uBuzani kuBawo xa sigagana neziganeko ezifun’izisombululo.
Nangoku, isifundiswa sikhululekile!
Ngoba sona sidlala inkxaxheba yokolula amathamb’engqondo sizoba, sisakha imifanekiso ngqondweni kunye neentekelelo zandi.
Uthi emnye abe ziziqu zithathu, kuba uthi engumfundi abe ngumzobi kwaye alawule umdlalo lowo uqhubeka engqondweni yakhe.
Kuthi xa kuvuthuza uqhwithela umbone umfundi entingela phezulu okoKhozi Olumaphiko, kuba kaloku uhlal’exhobile ngolwazi alufumana kuncwadi.

Ngxatsho ke, wena dludla nazo!
Kwafika ubuxhaka-xhaka balemihla bakugebenga inkululeko, bemnka nelifa lobutyebi elifunyanwa ngabafundi kuphela.
Akumntwana kungemntu mkhulu nguwashiwa ingulowo ulahl’imbo yakhe ngenxa yokunyolukela ubomi basentshona.
Ngathi ndiyaliva izulu seligqekreza yiNgqumbo Yeminyanya, isusela ekubeni umzi wakwaNtu efulathele usiba nepheha.
Thyini, ma-Afrika bendiba siyakholwa nje lelavumba lithi khaphu xa uthyila incwadi entsha!

Nqanda kwedini wemnka umhlaba silibele ziziyunguma zasentshona!
Basilibazisa ngomabona kude nathi sithi phithi ngezenzeka phesheya kweelwandle.
Sizithe nkxi ngonomathotholo nje sizawava njani amakhwelo asilumkisa ngeentlekee ezenzeka phakathi kumakhaya ethu?
Basibabhise iibhotile sazilahla geqe iibhekile namaselwa ookhoko bethu.
Basijojisa mavumba wambi salibala ngevumba lomhlaba xa izakuna imvula.

Silibale ngevumba lomgquba de ingqondo zethu zidodobale, zamkele imeko ezirhuqa isiNtu eludakeni.
Noba kunganje umlumiso ukhona, qubula esosixhobo sobuxhaka-xhaka basentshona usisebenzise ukondla iinkunzi neemazi zase-Afrika ngolwimi lwenkobe!

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: