Uncategorized

‘Nitsho ukuba nifunwa ukunkulwa’ – ilingu le-SRC lixelela iinqununu ze-UCT #UCTShutDown 

Sakhikhaya Dlala

Ekapa – Ilungu leBhunga labafundi e-UCT uLethabo Maunye ubhalele iziphatha-mandla ze-UCT evutha ngumsindo emva kokufika kwenkampani yezokhuselo iVetus Schola ngobusuku bangoLwesibini.

Ebhala lencwadi, uMaunye uthe ‘ndidanile ukufumanisa ukuba kufike oonogada beenkampani yabucala’. Uhambise wathi ‘Ndinomsindo kwaye iyandonyanyisa into yokuba nihleli nje nicinga ukunkulisa abafundi ngonoogada babucala’. 
UMaunye wake wankulwa ngaba nogada kuqhankqalazo lonyaka ophelileyo. “aba nogada baziwa ngobundlobongela kwaye bakwahlukumeza namanina’. 

Uhambisa wagrogrisa ngelithi ‘ukuba nicinga kufanelekile ukubiza onoogada, kunganjani nike ninkulwe nina kuqala nive lento niyivisa abafundi. 
Oku kuza emva kokuba abasebenzi baledyunivesithi begqibe ngokuzibeka phantsi iintambo bekhalazela impatho-mbi emsebenzini.

Kulindeleke kubekho intlanganiso yabasebenzi namhlanje e-UCT. 

Advertisements

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s