‘Nitsho ukuba nifunwa ukunkulwa’ – ilingu le-SRC lixelela iinqununu ze-UCT #UCTShutDown 

Sakhikhaya Dlala
Ekapa – Ilungu leBhunga labafundi e-UCT uLethabo Maunye ubhalele iziphatha-mandla ze-UCT evutha ngumsindo emva kokufika kwenkampani yezokhuselo iVetus Schola ngobusuku bangoLwesibini.
Ebhala lencwadi, uMaunye uthe ‘ndidanile ukufumanisa ukuba kufike oonogada beenkampani yabucala’. Uhambise wathi ‘Ndinomsindo kwaye iyandonyanyisa into yokuba nihleli nje nicinga ukunkulisa abafundi ngonoogada babucala’. 
UMaunye wake wankulwa ngaba nogada kuqhankqalazo lonyaka ophelileyo. “aba nogada baziwa ngobundlobongela kwaye bakwahlukumeza namanina’. 
Uhambisa wagrogrisa ngelithi ‘ukuba nicinga kufanelekile ukubiza onoogada, kunganjani nike ninkulwe nina kuqala nive lento niyivisa abafundi. 
Oku kuza emva kokuba abasebenzi baledyunivesithi begqibe ngokuzibeka phantsi iintambo bekhalazela impatho-mbi emsebenzini.
Kulindeleke kubekho intlanganiso yabasebenzi namhlanje e-UCT. 

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: