Kidnapped UCT student released after ransom paid | Usinde ekuxhwilweni umfundi wase-UCT

Staff Writer


Scroll down for English
Ekapa – Umfundi wasetyhini ofunda e-UCT uzibone elixhoba lokuxhwilwa emva kwemini ngoLwesine.

Nangona iVernac News ingenakudiza zonke iinkcukacha, ngeminqweno yexhoba, sifumanise ukuba lowasetyhini uxhwilwe ngamadoda amabini kwiteksi ebeyikhwele ngase-Observatory esingise edolophini. Lo wasetyhini uthi ukhululwe emva kokuba izizalwane zakhe zihlawule imali kwabanqali-ntloko.

Isithethi samapolisa eNtshona Koloni uNoloyiso Rwexana uthe “kuvulwe ityala lokuxhwilwa emva kwesehlo esenzeke eMain Road, e-Observatory ngomhla wesi7 eyoMsintsi 2017 ngo 13:15. Ingxelo ibonakalisa ukuba lo wasetyhini umiselwe yiteksi ebikhwelwe ngamadoda amabini.”
URwexana uthe ityala lisaphandwa kwaye akukabanjwa mntu malunga nesisehlo. Ucebise abantu ukuba baqaphele xa besenenzisa izithuthi zika wonke-wonke.

Kuyacelwa ukuba nabani na onolwazi oluthe vetshe atsalele amapolisa ku 08600 10111.

English Translation:
Cape Town – A female student from the University of Cape Town was kidnapped near Observatory on Thursday afternoon.
While Vernac News is not at liberty to share the details of the incident, on request of the student involved, we can reveal that the student was kidnapped by a taxi occupied by two men near Observatory yesterday. The taxi was heading to town. She was released after a ransom had been paid.
Western Cape police spokesperson Noloyiso Rwexana said “a case of kiidnapping has been opened for investigation after an incident that occurred in Main road, Observatory on 07 September 2017 at 13:15. According to information the female boarded a taxi to Cape Town, there was two male occupants.”
Rwexana said that the case is still under investigation and no one has been arrested in relation to the incident. She appealed for members of the public to be cautious when using public transport.
Anyone with more information that can assist with the investigation is requested to contact Crime Stop on 08600 10111.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: