5 major achievements for UCT workers in labour negotiations |Impumelelo eziyisihlanu zabasebenzi baseUCT

Translated by Thando Ndlovu
 
 
Scroll down for English
 
 
EKapa – Ukucocisana phakathi kweUniversity yaseCape Town (UCT) lenhlanganiso yabasebenzi Isalipswu le NEHAWU aphume lempumela zabasebenzi. Impumela le ivezwe emhlanganweni omkhulu ebhilidi yeLeslie Social emini yeLwesihlanu. Abasebenzi sebekhethe ukungamisi umsebenzi ngemva kwalokhu.
Ngaphansi yimpumela yekucocicasana.
 
Ukwakha inhlanganiso yeConsultative Forum:
 
Kuvunyelwene ukuhlangana kwamaphathi ekwakheni iJoint Consultative forum
ngaphansi kwemithetho ethile. Imanagement yaseUnivesithi yaseCape Town kumele
ibuye emhlanganweni yalenhlanganiso.
Lokhu kuzanceda abasebenzi babe lethuba lokukhuluma imbono yabo ngento ezithile
eziphathelane lemsebenzi yabo.
 
Ukwakhwa kweSpecial Task Team:
 
Itask team leyi izaba lomsebenzi wokubona ukuthi lokhu Iuct Labasebenzi
abavumelani ngakho kuyaqhubeka kuyenzwe.
 
Ukufunda komsebenzi:
Kuzamele kube lokufundwa komsebenzi ukuyenzela ukuthi kucazululwe amalevels
okuwhatshwa Euct, kungatholakala kulendawo lapho abangafaka khona abasebenzi
kuzakhangelwa abaqhatshwe yiUCT kuqala.
 
Ukuzithwala:
 
Abasebenzi abazithweleyo abalemisebenzi edlula u18:00 bazabekwa kushift le nxa
bekhethile. Bayakwanisa njalo ukusebenza ishift yasekuseni kuphela, njalo nxa
bengabekwa ukusebenza emini kuzamele beqalise ukusebenza masinya ukuyenzela
ukuthi bekwanise ukuphuma u18:00 engakafiki.
 
Abasebenxi kumele bekhulume labaphezulu kwabo isikhathi sonke nxa bezithwele
lokhu kwenzelwe ukuthi nxa kukhona abangakufuna emsebenzini bakudingelwe.
 
Ishift roster:
 
Bavumele ukubhala ishift roster entsha evumela abasebenza kucatering
bebelelanga elilodwa ngeviki bengekho emsebenzi njalo besebenze ngamaweekend
entshiyeneyo. Ilanga lokuqalisa loku lizakhethwa ngelinye ilanga.
Ngaphansi yimbono emibili mayelana lezinto ezimbili:
 
Ukuthathwa kwefour hour staff.
 
Phakathi kwabasebenzi abayi61, abayi4 sebeqhatshwe bengabasebenzi (full time).
Phakathi kwabaseleyo abayi57, abayi24 baphiwe ithuba lokuba ngabasebenzi(full
time) emsebenzini yengadi lamagrounds. Abaseleyo abayi33 bazabekwa
emisebenzini yecatering lecleaning . Ukuqhatshwa full time kuzaqala ngelanga
lokuqala likaNovember.
 
Abasebenzi kuzamele bebhadalwe imali ephezulu kuleyamanye amalanga ngelanga lesonto lamalanga lapho ukuyhiholiday.
Iyunivesitthi ivume ukubhadala imali ephezulu ngesonto lamalanga eholiday. UCT ivume ukufaka ishift allowance ye 10pesnthi (10%) lokhu kwakhwe phezu kwePayClass 5 remuneration system , lokhu kungaphandle kokuthi abasebenzi bakuPayClass yesibili leyesithathu. PayClass 5 ngabasebenzi abahola phakathi kwe R157 713 le R185 543
ekwela nge3% ngomnyaka.
 
Abasebenzi bayamukele impumela yamanegotiation njalo lenhlanganiso yabafundi (SRC) iyamukele impula.
 
UMasixole Mlandu umkhokheli wabafundi uvumelane labakhuu base
SALIPSWU ehi impumela yamanegotiation ibingasoze yaphumelela kungela istudent
worker alliance, abasebenzi bakwanise ukuhlangana bephakathi kwamaunion atshiyeneyo bekhangelane lomsebenzi owodwa. Uhulumende weSRC uSeipati Tshabalala utshengise ukuvumelana kwakhe lempumela yamanegiotiation esisthi inhlupho zabasebenzi zihlangene lenhlupho zabafundi ngoba bonke bavela emakhomunithi afananayo. UTshabalala uthi iyunivesithi iphathe abasebenzi njengabantu.
 
English:
 
Cape Town – Labour negotiations between the University of Cape Town and worker’s unions SALIPSWU and NEHAWU have resulted in achievements for the workers. These were revealed at a mass meeting held at Leslie Social Building on Thursday afternoon. The workers have subsequently withdrawn their notice to strike.
 
Below is a list of key achievements obtained by the workers in the negotiations:
 
Establishment of Joint Consultative Forum:
 
The parties agreed to a joint consultative forum with clear terms of reference and attended by representatives of the senior management of the university.
 
This will ensure that workers have a say in any issues that may arise that could hinder their labour interests.
 
Establishment of Special Task Team:
 
This task team will ensure the implementation of any outstanding matters that the negotiating parties have agreed to.
 
Work study:
 
Negotiating parties agreed that there should be a work study to evaluate levels of employment at the institution and where there is a gap, priority will be given to the insourced operations.
 
Pregnancy:
Pregnant workers whose shifts go beyond 18h00 will be accommodated on this shift at their request. They may also be accommodated by working only morning shifts and should they be shifted for the afternoon, they will need to start earlier in order to leave before 18h00.
 
Workers will also need to communicate with their supervisors throughout their pregnancy in order to be accommodated based on their needs.
 
Shift Roster:
 
The parties agreed to a new shift roster in catering that provides one day off on a week day and work on alternate weekends. The date for the implementation of this will be worked out at a later stage.
 
Below are proposals on two outstanding items:
 
Absorption of four hour staff.
 
Of the 61 staff that were working four hour shifts, 4 have already been absorbed as full time employees. From the remaining 57, 24 employees have been offered full time roles in grounds and gardens. The remaining 33 workers will be absorbed on full time roles in catering and cleaning services. Full employment will begin on the 1st of November.
 
Additional pay for Sundays and public holidays shifts. UCT has agreed to additional pay for Sundays and public holidays.
 
UCT has agreed to a shift allowance of 10% based on a PayClass 5 remuneration system though the workers are on Payclasses 2 & 3. Payclass 5 are those workers earning between R157 713 and R185 543 with a yearly increase of 6%.
 
Workers welcomed the agreement and so did the UCT SRC.
 
Student leader Masixole Mlandu echoed SALIPSWU leader’s words saying that the agreement would not have been possible without the student-worker alliance, he commended that workers were able to unite through different unions for a common goal. UCT SRC President Seipati Tshabalala expressed her satisfaction with the agreement saying that the worker’s struggle was an integral part of the student’s struggle given that both come from the same communities. Tshabalala said that it was high time that UCT treated the workers as human beings.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: