News, Updates and Press Releases

“Thank you, thank you”- bakhutshwa ngeqhinga eklasini abafundi e-UCT

Staff Writer
Ekapa- Zibuyele esiqhelweni izifundo kwiDyunivesithi YaseKapa emva kophazamiseko lweeklasi nethala lencwadi liqaqobana labafundi ngoLwesibini.
Oluqhankalazo belukhokhelwe ngabafundi abathathu bemana ukuphazamisa iiklasi baze bakhupha  abafundi bezifundela kwithala leencwadi. Eliqela belikhokhelwa ngumfundi owake wayivala ledyunivesithi eyedwa kunyaka ophelileyo. Kwiivido ezikumakhasi onxibelelwano lomfundi nochazwa njengo Sibusiso Mpendulo ubonakala eyalela abafundi ukuba baphume kwithala leencwadi ngelithi ‘thank you, thank you’.
Isithethi se-UCT u-Elijah Moholola uphawule wathi “izifundo ziye zaphazimiseka emva kokuba iqaqobana labafundi lingene kwithala lencwadi laphazamisa abanye abafundi”. UMoholola uthe basaphanda ngophazamiseko lweeklasi.
UMolola uhambise wathi “aba bafundi bahambe emva kokuba becengwe yi-SRC kunye neziphatha-mandla zedyunivesithi”.
Kuvakala ngelithi lomfundi kunye nobhululu bakhe ababini bebeqhankqalazela imiba equka iimeko zabafundi abagxothwayo ngenxa yokungabinamali nemiba yabasebenzi.
Sithe xa sinxibelela uMpendulo ngelokufuna iingcaciso ethe vetshe wathi uzakuphinde abuyele kuthi. Ebengekabuyeli ngexesha sipapasha elinqaku.
Izifundo kunye neemviwo ebezihlalelwe ngale njikalanga ziqhubekile ngaphandle kophazamiseko.
Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.