News

“Thank you, thank you”- bakhutshwa ngeqhinga eklasini abafundi e-UCT

Staff Writer
Ekapa- Zibuyele esiqhelweni izifundo kwiDyunivesithi YaseKapa emva kophazamiseko lweeklasi nethala lencwadi liqaqobana labafundi ngoLwesibini.
Oluqhankalazo belukhokhelwe ngabafundi abathathu bemana ukuphazamisa iiklasi baze bakhupha  abafundi bezifundela kwithala leencwadi. Eliqela belikhokhelwa ngumfundi owake wayivala ledyunivesithi eyedwa kunyaka ophelileyo. Kwiivido ezikumakhasi onxibelelwano lomfundi nochazwa njengo Sibusiso Mpendulo ubonakala eyalela abafundi ukuba baphume kwithala leencwadi ngelithi ‘thank you, thank you’.
Isithethi se-UCT u-Elijah Moholola uphawule wathi “izifundo ziye zaphazimiseka emva kokuba iqaqobana labafundi lingene kwithala lencwadi laphazamisa abanye abafundi”. UMoholola uthe basaphanda ngophazamiseko lweeklasi.
UMolola uhambise wathi “aba bafundi bahambe emva kokuba becengwe yi-SRC kunye neziphatha-mandla zedyunivesithi”.
Kuvakala ngelithi lomfundi kunye nobhululu bakhe ababini bebeqhankqalazela imiba equka iimeko zabafundi abagxothwayo ngenxa yokungabinamali nemiba yabasebenzi.
Sithe xa sinxibelela uMpendulo ngelokufuna iingcaciso ethe vetshe wathi uzakuphinde abuyele kuthi. Ebengekabuyeli ngexesha sipapasha elinqaku.
Izifundo kunye neemviwo ebezihlalelwe ngale njikalanga ziqhubekile ngaphandle kophazamiseko.
Advertisements

Categories: News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s