‘Makuntswayizwe’- watsho uZodwa Wabantu ekhokhela ngaphambili

Ekapa – Usaziwayo odume ngokudanisa ngokudlwayizela iimpundu esidlangalaleni uZodwa WaBantu ukhuphe ividiyo embonakalisa equbha epulini enganxibanga nelinye igqesha!

Losaziwayo ukhuphe ividiyo kwiqonga lonxibelelwano equbha epulini kwindawo engaxelwanga, ekhuthaza abalandeli bakhe ukuba bangabethelwa nangu doo bantswayizo oku kwabo!

uZodwa udume ngokungacengi ndolalaphi ngomzimba wakhe, nakweli tyeli khange adanise,  ekhuthaza abantu ukuba bazidle ngemizimba yabo bangazidini ngokuba ‘abantu bazothini’.

Ziyabetha bethana izimvo kumakhasi onxibelelwano ngabanye bemkhuthaza ngelixa abanye bekuchasa oku akwenzileyo njengomkhuba kodwa kucacile ukuba uZodwa sele waliphosa kwelokulibala elokugxekwa ngabantu basemhlabeni!  Sithi thina, phambili ngoZodwa wabantu phambili!

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: