Liswelekile ixhego ebelithanda isondo namabhinqa aselula #HughHefner

Ixhego ebelingusaziwayo uHugh Hefner nowasungula iphephancwadi iPlayBoy ngonyaka ka-1953 ulishiyile eli eneminyaka engamashumi asithoba ananye (91).

Lomphanga ubhengezwe ngoLwesine kwikhasi lonxibelelwano uTwitter ngu-Playboy. UHefner ubedume ngokuthanda ubomi bobunewu-newu, iipati kunye nokwabelana ngesondo namabhinqa aselula.

“Eyona nto inegalelo elimandla kwimpucuko yehlabathi lisondo, hayi inkolo”, lawo ngamazwi wexhego ebeliphila ubomi besondo imihla nezolo lade layokusweleka.
Ushiya ngasemva abantwana abane.

English summary:
Playboy founder Hugh Hefner has died at the age of 91. His death was reported by the Playboy Twitter account on Thursday morning.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: