Liswelekile ixhego ebelithanda isondo namabhinqa aselula #HughHefner

thumbnail

Ixhego ebelingusaziwayo uHugh Hefner nowasungula iphephancwadi iPlayBoy ngonyaka ka-1953 ulishiyile eli eneminyaka engamashumi asithoba ananye (91).
Lomphanga ubhengezwe ngoLwesine kwikhasi lonxibelelwano uTwitter ngu-Playboy. UHefner ubedume ngokuthanda ubomi bobunewu-newu, iipati kunye nokwabelana ngesondo namabhinqa aselula.
https://twitter.com/Playboy/status/913240335358111744/photo/1
“Eyona nto inegalelo elimandla kwimpucuko yehlabathi lisondo, hayi inkolo”, lawo ngamazwi wexhego ebeliphila ubomi besondo imihla nezolo lade layokusweleka.
Ushiya ngasemva abantwana abane.
English summary:
Playboy founder Hugh Hefner has died at the age of 91. His death was reported by the Playboy Twitter account on Thursday morning.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top