Awusayi kwakulo Daisies | No Rocking The Daisies for UCT student

Sakhikhaya Dlala 
Ekapa – IDyunvesithi yaseKapa (UCT) isirhoxisile isigqibo somhlohli wesebe leFilosofu uGqr Tom Angier sokuvumela abafundi ukuba baye kumnyhadala womculo ngexesha lokubhalwa kwephepha lovavanyo emva kwezikhalazo zabafundi nabahlohli.

Ibambela-ntloko leFakalthi (Humanities) uNjingalwazi Harry Garuba uthe “sifumanise ukuba kukho umfundi oye wavunyelwa ukuba angabhali iphepha lovavanyo ngelokulungiselela ukuba aye kumnyhadala womculo iRocking The Daisies ngesizathu sokuba kudala wawathenga amatikiti walomnyhadala”.

UGaruba uthe isiGqeba saleFakalthi siye sahlaziya esisiqgibo sabona ukuba nangona umfundi kudala wazilungiselela ukuya kulomnyhadala awubalulekanga olo hlobo lokuba angade aphose iphepha lovavanyo.
Oku kuza emva kokuba iqela labahlohli abaNtsundu (Black Academics Caucus) e-UCT likhuphe ingxelo echasa kanobom esisigqibo ngelithi kuqhayiswa nje ngokuxatyiswa kwabaMhlophe kuledyunivesithi.

Ukanti iqela labafundi iDASO UCT likhuphe ingxelo nalo lisichasa esi sigqibo ngelithi into yomnyhadala ayibalulekanga lomhlobo lokuba umntu angade avunyelwe aphose iphepha lovavanyo.
Lomnyhadala womculo ozakubanjelwa eDarling uzakuqala ngomso umhla wesihlanu uyokuphela ngomhla wesibhozo kulenyanga sikuyo.

English summary:
The decision to grant a test exemption to a student attending the Rocking The Daisies was overturned by the Humanities Faculty Executive. Acting Dean of Humanities Professor Harry Garuba said that the decision to retract the concession was that attendance at a music event does not amount to “good cause” for an academic concession.  
The concert will be held from tomorrow until the 08th in Darling.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: