BREAKING NEWS: CPUT Vice Chancellor resigns | Uzibeke phantsi iintambo uNevhutalu

Staff Writer

Ekapa – Izibeke phantsi iintambo inqununu yase Cape Peninsula University of Technology emva kokufunyaniswa enetyala ngusihlalo ozimeleyo wenkqubo yoluleko  ngoLwesithathu.

uGqr. Prins Nevhutalu ufunyaniswe enetyala lokuziphatha ngokungamkelekanga kwinkqubo yoluleka. Emva kokuvela kwezityholo zokungaziphathi kakuhle emsebenzini kweyeDwarha ngo-2016, uNevhutalu wanqunyanyiswa okwethutyana ze kwaqashwa ibambela elinguGqr. John Nhlapo endaweni yakhe. UNevhutalu watyholwa ngabafundi ngokuxhaphaza abasetyhini, ukunxila emsebenzini kunye norhwaphilizo.

Usihlalo weBhunga lase-CPUT uNogolide Nojozi uvumile ukuba ngenene lo kaNevhutalu uzibeke phantsi iintambo ngoko nagoko emva kokufunyaniswa enetyala kwizityholo ebetyatyekwa zona. Oku ukwenze kungekagqitywa ngesohlwayo ebezakujongana naso.
Inkokheli yabafundi engafunanga ukuchazwa igama ithe uNevhutalu wanqunyanyiswa emva kokuba benike iingxelo kwiBhunga laledyunivesithi lokuziphatha ngokungamkelekanga kwalenqununu. Uthe emva kokuba benike loongxelo baye batshutshiswa yilenqununu ngelokubohlwaya.

English Summary: 
CPUT Vice Chancellor Prins Nevhutalu has resigned after he was found guilty of gross misconduct by the University’s disciplinary tribunal .
CPUT Council chair said Nogolide Nojozi said “following an investigation into allegations of gross misconduct, the Vice-Chancellor of the Cape Peninsula University of Technology, Dr Prins Nevhutalu, was placed on special leave towards the end of year last year, pending the outcome of the process. A disciplinary hearing, chaired by an external independent chairperson, was conducted and Dr Nevhutalu was found guilty of gross misconduct. Dr Nevhutalu resigned before a sanction could be recommended by the independent external chairperson.”
Nevhutalu was accused by students of sexual harassment and corruption.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: