Zivaliwe iikhampasi zaseCPUT emva kokuqhambuka kodushe #CPUTShutDown 

Staff Writer

Ekapa- Zivaliwe iikhampasi zase-CPUT emva kokuqhambuka kodushe ngoMvulo kwikhampasi yaseKapa kunye neyaseBellville.
Kwingxelo ekhutshwe yinqununu elibambela u-Gqr. Chris Nhlapo ekuseni ngoMvulo emva kwemini uthe “Kuthatyathwe isiqgibo sokuvala zonke iikhampasi ngomso umhla we-10 EyeDwarha 2017. Esi sigqibo sithatyathwe ukuze sikhusele abafundi kunye nabasebenzi”.

Esi sigqibo siza emva kokuba abafundi bephazamise iimviwo namhlanje ze kwalandela udushe nalapho kutshiswe inkunkuma ze kwaxulutywa ngamatye iifestile zeemoto.


  Uqhanqkalazo lwakutsha nje kuledyunivesithi luza emva kokuba ledyunivesithi inqumamise iinkokheli zabafundi ezine. Abafundi bakwafuna kugxothwe inkampani yonogada yabucala iVetus Schola ku ledyunivesithi.

  Kusenjalo, iqela labafundi iCPUT Fees Must Fall likhuphe ingxelo kwikhasi uFacebook lichasa iingxelo kaGqr. Nhlapho ebikhutshwe ekuseni malunga noluqhankqazo. Baphawule ngelithi “uNhlapho yinqununu egqemfezayo engafuniyo ukumamela abafundi”. Oku kuza emva kokuba ethumele abantu ababini ukuyosabela izikhalazo zabafundi ngexesha loqhankqalazo.
  Abafundi bakwatyhole iziphatha-mandla zaledyunivesithi ngokuqasha inkampani uVetus Schola ngelokurhwaphiliza iimali zeedyunivesithi. Baqhube bathi “akukho gqiza labafundi elizakuxoxa neziphatha-mandla, izikhalazo zethu azikatshintshi nezonyaka odlulileyo”.

  English summary:
  Classes at all CPUT campuses have been cancelled for Tuesday 10 October after violent clashes between protesting students, private security and police on Monday. The protests are related to the suspension of 4 student leaders, financial exclusion and an incomplete process of insourcing.

  Leave a Reply

  Back To Top
  %d bloggers like this: