‘Zimkil’ iinkomo’ | DASO ‘silent majority’ makes the loudest noise #UCTDecides

Staff Writer
Ekapa – Iqela labafundi lombutho wezopolitiko iDemocratic Alliance lizuze ubukhulu becala bezihlalo zebhunga labafundi kwidyunivesithi yaseKapa.
Ingxelo ethunyelelwe abagqatswa yintloko ejongene nonyulo u-Edwina Brooks ngobusuku bangoMgqibelo iboanakalise ukuba iDASO izuze izihlalo ezilithoba ngexa iPan Africanist Student’s Movement of Azania (PASMA) ifumene izihlalo ezintathu yaze i-Economic Freedom Fightes Student Movement (EFFSC) yafumana izihlalo nje ezimbini. Ukanti umgqatswa ozimeleyo ukwazile naye ukufumana isihlalo esinye.
UKarabo Khakhau uphawule wathi ‘ndiyavuya kakhulu xa ndibona eziziphumo ngoba ngoku intando yabaninzi ifezekisiwe”.
U-Athabile Nonxuba wePASMA uphawule wathi ‘zimkil’ iinkomo’ ecaphula kwisihloko sengoma ka Miriam Makeba ebonakalisa ukudana kwakhe ngeziphumo. Uqhube wathi akayivisisi kakuhle into yokuba konyulwe omavukengceni weDASO angenamava ekukhokheleni abafundi.

English summary: 
DASO UCT emerged victorius in the recent SRC elections scoring 9 seats out of 15 while PASMA managed to secure only 3 seats, the EFFSC obtained 2 seats and the remaining seat was secured by an independ candindate.
See below results:

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: