Kurhaneleka ukuba uzibulele umfundi | UCT student dies in suspected suicide

Staff Writer
Ekapa – Umfundi wasetyhini e-UCT urhanelwa ukuba uzibulele emva kokutsiba kwisakhiwo esiphezulu eForest Hill waze wayokuntlitheka phantsi ngentseni yangoLwesibini
I-imiyeli ethunyelwe abafundi baseUCT ngoLwesithathu imchaze uLutendo Nwedo njengobefunda eZorhwebo neQoqosho ekunyaka wesithathu.
Ukufa kwalomfundi kuza emva kokusweleka komnye umfundi uRuddy Bigabwa ofunyanwe eswelekile kwigumbi lakhe elikufuphi needyunivesithi kwiveki esisuka kuyo. Ukufa kwaba bafundi kongeza kwinani elinyuka mihla le e-UCT. Kukholeleka ukuba bathandathu abafundi abaswelekileyo e-UCT kulonyaka phantsi kweemeko ezingaginyisi mathe.
Kuqhelekile ukusweleka kwabafundi e-UCT ikakhulu ngexa kusondele iimviwo zokuphela konyaka. Rhoqo xa kuthe kwavela isehlo esinje, apho kurhanelwa ukuba umfi uzibulele, i-UCT iqweba qhinga lithile ukubethisa ngoyaba inyani, uve kusithiwa uzibani usweleke emva kokutsiba kungade kuthethwe inyani yokuba umntu uzibulele.
Iinkukacha zenkonzo yesikhumbuzo nomngcwabo azikachazwa.
Isekelela lenqununu, uNjingalwazi Mamokgethi Phakeng, ubongoze abafundi abaphantsi koxinzelelo ngokomphefumlo banxibelele iSADAG e-UCT kulenombolo 0800 24 25 26 okanye bathumele umyalezo ku 31393.

English Summary:
Cape Town – Yet another UCT student has died in what appears to be a case of suicide. It is believed that the student jumped off one the buildings in Forest Hill Residence in Mowbray in the early hours of Tuesday morning.
The student,  Lutendo Nwedo, was a third year Finance and Economics student. Her death was announced through an email to UCT students on Wednesday. Her death comes just days after another student, Ruddy Bigabwa, was found dead in his off campus residence last week. This student’s death is the sixth one at UCT in the past 6 months.
Details of her memorial service and funeral will be announced at a later stage.
Deputy Vice Chancellor, Professor Mamokgethi Phakeng, urged students in distress SADAG UCT Student Careline (0800 24 25 26), which is free from a Telkom line, or to SMS 31393 for a call-me-back. This line offers 24/7 telephonic counselling, advice, referral facilities and general mental health support to students.

    A fabric low poly suicide rope with slipknot placed on the white concrete wall with white space on left. 3D illustration and rendered by program Blender.

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: