News, Updates and Press Releases

Uyiveze yonke uZodwa waBantu

Johannesburg- Usaziwayo odume ngokudlwayizela amaqhekeza esidlangalaleni uZodwa WaBantu uphindile kwakhona wothusa umzi kubusuku be Feather Awards.
UZodwa Wabantu udume ngokudanisa esidlangalaleni kwiindawo zolonwabo enxibe amagqesha abonakalisa ngaphaya komkhusane ngamanye amaxesha akanxibi kwagqesha elo.

Uphindile  kwakhona ke wothusa umzi ngokuveza inkomo yakhe esidlangalaleni kumsitho owaziwa njenge Feather Awards obebanjelwe eRhawutini kubusuku bayizolo.

UZodwa waBantu (ifoto: Z’khiphani)

Njengesiqhelo ziyabetha bethana izimvo zabantu ngoku. Abanye bathi uzicelela nje injezu abanye babuza imibuzo eyahlukileyo.Ingaba indlela UZodwa waBantu aziqhenya ngayo nendlela asebenzisa ngayo umzimba wakhe ukwenza inzuzo kusibonisa ndlela yimbi yokucinga ngokuziphatha ikakhulu kwabo bangamanina abahlala bephantsi kweliso elibukhali ngamadoda afuna ukulawula imizimba yamanina

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.